1. Ana Sayfa
  2. Yönetmelikler
  3. Sosyal Güvenlik Yüksek Danişma Kurulunun Çalişma Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik

Resmî Gazete

Tarih: 25.09.2008; Sayı: 27008

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Kurul: Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu

MADDE 4 – (1) Kurul, Bakanın başkanlığında;

a) Kurum Başkanından,

b) Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından, en az genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilciden,

c) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ile Özürlüler İdaresi Başkanından,

ç) Üniversitelerarası Kurul tarafından fakültelerin çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş hukuku bilim dallarından seçilecek bir öğretim üyesinden,

d) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kuruluna üye gönderen kuruluşların başkanlarından,

e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından,

f) Bakan tarafından uygun görülecek kişilerden,
oluşur.

Kurulun görevleri

MADDE 5 – (1) Kurul, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun toplanması

MADDE 6 – (1) Kurul, yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar Bakan tarafından tespit edilen günde ve gündemle toplanır.

(2) Kurulun gündemine göre, toplantılara Kurum yöneticileri ile uygun görülecek diğer kişiler çağrılabilir.

(3) Toplantı günü, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Kurul üyelerine duyurulur.

Çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Görüşmeler önceden belirlenen gündem maddeleri üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Kurul Başkanı gündem maddelerinin sırasını gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir veya birleştirebilir.

(2) Görüşmeler tamamlandıktan sonra, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında bildirilen görüşler, Kurulun sekreterya hizmetlerini yürüten birim tarafından Kurul üyelerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sekreterya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurum Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 1/5/2004 tarihli ve 25449 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam