1. Ana Sayfa
  2. Yönetmelikler
  3. Sağlik Bakanliğina Bağli Sağlik Kurum Ve Kuruluşlarinda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapilmasina Dair Yönetmelik

Resmi Gazete

Tarih: 12.05.2006; Sayı: 26166

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenenhizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılaması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personeli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) (Değişik: R.G.:25/8/2007-26624) Kuruluş: İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezleri ve benzeri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,

c) (Değişik: R.G.:25/8/2007-26624) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci basamak (entegre ilçe hastaneleri dâhil) ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,

ç) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

d) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

e) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

f) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,

g) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,

ğ) (Değişik: R.G.:25/8/2007-26624) Serbest meslek katsayısı: Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (0,3), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,

h) Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri ve nöbet izinleri hariç olmak üzere, tüm çalışılmayan günleri,

ı) Aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

i) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Kurum ve kuruluşlarda bulunan poliklinik, ameliyathane, acil servis, diyabet polikliniği, aile planlaması polikliniği, klinikler ve servisler gibi ünitelerde hasta bakan, girişimsel işlemler ile radyolojik, patolojik tetkik işlemleri yapan idari görevi olan tabipler dahil, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinin her biri için ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

j) Klinik hizmet toplam puanı : Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin girişimsel işlemler karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,

k) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Klinik hizmet puan ortalaması: Klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

l) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,

m) Bilimsel çalışma destek puanı : Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şef, şef yardımcısı, başasistanlar ve uzmanlara bir önceki yıl içerisinde bu Yönetmeliğin EK-5 indeki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,

n) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si oranında verilen ek puanı,

o) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Mesai dışı çalışma puanı: Tabip dışı personele – nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere – haftalık mesai saatinin aşılması durumda mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,

ö) Ek puan : Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,

p) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı : Kurumlarda çalışan personel için bu Yönetmeliğin EK-3 ünde, kuruluşlarda çalışan personel için bu Yönetmeliğin EK-4 ünde belirlenen katsayıyı,

r) Eğitim hastaneleri kadro unvan katsayısı : Eğitim ve araştırma hastanelerinde, klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman, yan dal asistanları ve asistanlar için bu Yönetmeliğin EK-2 sinde belirlenen katsayıları,

s) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanın birim performans katsayısı veya hastane performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puan ile kuruluşlarda çalışan her personel için ise 18 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

ş) Hastane toplam puanı : Kurumlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

t) İl toplam puanı: Kuruluşlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,

u) Dönem ek ödeme katsayısı : Kurumlarda, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan, kuruluşlarda ise bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

ü) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, bu Yönetmeliğin EK-1 inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

v) Kurumsal performans katsayısı : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her kurum ve kuruluş için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

y) (Ek: R.G.:25/8/2007-26624) Hazine payı: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurum ve kuruluşun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı,

z) (Ek:R.G.-24/4/2009-27209) Birim performans katsayısı: Kurumlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

aa) (Ek:R.G.-24/4/2009-27209) Hastane performans katsayısı: Kurumlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan ve birim performans katsayılarının aritmetik ortalamasından oluşan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Döner Sermaye Ek Ödemelerinde Uygulanacak Temel Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5- (Değişik: R.G.:25/8/2007-26624)

(1) Mesai içi veya dışı ayırımı yapılmaksızın, bu Yönetmelik ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İlgili kurum ve kuruluşun o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda asgari %50’si, kuruluşlarda ise %35’i, 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda %50’sini, kuruluşlarda ise %65’ini aşamaz.

c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

ç) Kurumlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği hâlde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında başhekim tarafından idarî soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından başhekim sorumludur. Başhekimce, hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama talimatı/tebliği ilkelerine uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde başhekime sunar. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve disiplin cezası almamış olan eğitim ve araştırma hastanelerinde şef, şef yardımcıları ve başasistanlar veya uzman tabip, devlet hastanelerinde uzman tabipler yok ise diğer tabipler arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3’ten az, 9’dan fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin, çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını hastane müdürü yapar. İnceleme heyeti kararları başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır. (Ek cümleler:R.G.-24/4/2009-27209) İhtiyaç halinde Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulabilir. Aynı ödeme dönemi için Bakanlıkça görevlendirilen inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları esas alınır. Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro – unvan katsayıları üzerinden hesaplanır. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

d) Kuruluşlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler hakkında, idarî soruşturma başlatılır. Tabip muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından İl Sağlık Müdürü sorumludur. Söz konusu idarî soruşturma raporuna istinaden hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.

e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatından bu Yönetmelik kapsamındaki kurum veya kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak;

1) Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personel ile 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Malî ve İdarî Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. (Ek:RG-26/3/2008-26828)1 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personel, süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalandırılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen personele bu maddenin birinci fıkrasının (ü) bendi hükmü uygulanmaz.

3) Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun döner sermayesinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde tavan ek ödeme tutarına ulaşılamaması hâlinde, toplam olarak tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ayrıca bunlara görevlendirildikleri kurum veya kuruluştan da ek ödeme yapılır.

4) Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

5) İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini, ikinci görevli olduğu kurum veya kuruluştan alır.

6) Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilen tabiplere kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır.

7) Kuruluş personelinden 11/4/1949 tarihli ve 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun uyarınca verem savaş derneği dispanserlerine görevlendirilen personele, verem savaş dispanserleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla süre sınırı aranmaksızın il sağlık müdürünün kararıyla il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılabilir.

8) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

f) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

g) Yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise (il, ilçe veya sağlık kuruluşu) performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

h) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele bu Yönetmelikte belirlenen oranda ek ödeme yapılır.

ı) Bu Yönetmelik kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

i) Kurumlarda bu Yönetmelik uyarınca devlet hastanelerinde genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, Kurum Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları (EK-3) tablosundaki “2,5” olan hizmet alanı kadro-unvan katsayısı uygulanır. Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmedikleri takdirde "2,5" olan hizmet alanı kadro-unvan katsayısı "2" olarak uygulanır. Laboratuvarda çalışan diğer personel için ise bu belirlenen kriterlerin uygulanmasına katkısı olanlar için hizmet alanı kadro-unvan katsayısı %10 oranında artırılabilir veya katkısı olmayanlar için ise hizmet alanı kadro-unvan katsayısı %10 oranında azaltılabilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan klinik şefi, şef yardımcıları, başasistan ve uzmanlara, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir.

j) (Değişik cümle:R.G.-24/4/2009-27209) Devlet hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde biyokimya ve mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde, Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinikleri aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve başhekimce onaylanması kaydıyla hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilir.

1) Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması hâlinde kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programı oluşturmak,

2) Yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürleri takip ederek sonuçlandırmak ve raporlamak,

3) Meslek içi eğitim programını planlayarak, bütün birimlerdeki tıbbi ve idarî personele, hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda her ay en az bir kez meslek içi eğitim vermek,

4) Hastanede, hastane enfeksiyonlarıyla ilgili sürveyans çalışmaları yapmak,

5) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Hastane enfeksiyonu geliştiğinde kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik mikrobiyolojik incelemeler yapmak veya yaptırmak,

6) Birimlerde uygulanmakta olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemleriyle ilgili kliniklere yardımcı olmak,

7) Kurum içinde enfekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek enfeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri almak,

8) Bulaşıcı hastalıkların tespitini yapmak ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşının hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirildiği durumlarda, döner sermaye komisyonunca, devlet hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının hizmet alanı – kadro-unvan katsayısı %10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlara hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir.

k) Eğitim ve araştırma hastaneleri için devlet hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak, burada kişi yerine klinik şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanının hesaplanmasında klinik hizmet puan ortalaması, klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında hastane hizmet puan ortalaması esas alınır. Ancak, klinikte çalışan tabip dışı personelin net performans puanının hesaplamasında, hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir.

l) Yan dal klinikleri, ana dal içinde değerlendirilebilir.

m) Kurumlara bağlı semt poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı semt poliklinikleri (gündüz hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

n) Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetlerini yürüten klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin net performans puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalaması yerine hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.

o) Özel dal hastanelerinde (göğüs hastalıkları ve benzeri) hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (tüberküloz servisi ve benzeri) ve özel birimlerde (uyku laboratuvarı, kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği, indükte balgam ünitesi ve benzeri) çalışan tabipler için, tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, klinik hizmet puan ortalaması ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan klinik veya hastane hizmet puan ortalaması, net performans puan hesaplanmasında esas alınır.

ö) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde çalışan klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır.

p) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara kurum içi rotasyon eğitimi süresince rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalaması, kurum dışı rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarındaki bağlı olduğu kliniğin, klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları sadece rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilir. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.

r) Eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve diyaliz üniteleri dışındaki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasından, (0,8) kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.

s) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1 (j) ve (z) bentleri uyarınca hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan uzman tabip sayısına dâhil edilir.

ş) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

t) Kurumlarda, bilimsel çalışma destek puanı, ilgili çalışmaların baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelenmesi hâlinde verilir.

u) Kurumlarda, eğitici destekleme puanı, baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirildiği takdirde, o dönem için verilir.

ü) Kurumlarda, baştabip yardımcıları veya hastane müdür yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise net performans puanı hesaplamasında hastane hizmet puan ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının hastane hizmet puan ortalaması ile çarpımının, baştabip yardımcısı veya hastane müdür yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1 Ancak, hastane müdür yardımcıları ile baştabip yardımcılarından askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

v) Kurumlarda, Bakanlık hasta hakları kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %30 oranında kesinti yapılır. Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.

y) Kurumlarda özellik arz eden riskli bölümler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri ve kemik iliği nakil üniteleridir. Özellik arz eden riskli birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

z) Kurumlarda, döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile, hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilecek, branşı gereği hasta sayısı çok düşük olan, fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinikleri, devlet hastanelerinde branşları (tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) belirler. Ancak, hastane hizmet puan ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı ile klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması devlet hastanelerinde tabip sayısına, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik sayısına bölünerek devlet hastanelerinde tabiplere, eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklere bölüştürülür.

aa) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise (il, ilçe veya sağlık kuruluşu) performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personel hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.

bb) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Hizmete yeni açılan kurumlara görevlendirilen, naklen veya açıktan atanan personele, kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

1) Hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilen personelin hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilmesi halinde ek ödemesi önceki görev yerinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Hizmete yeni açılan kuruma naklen atanan personele, en son kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

3) Hizmete yeni açılan kuruma 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan görevlendirilen personel ile açıktan atanan personele İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan, hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

cc) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

çç) İhtiyaç sebebiyle, kurum veya kuruluşlardan döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerine görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise (il, ilçe veya sağlık kuruluşu) performans puan ortalaması esas alınarak kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan yapılır.

dd) Hastanelerle entegre 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreleri için hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.

ee) Kuruluşlarda tabip ve diş tabiplerinden idarî görevi de bulunanların, idarî görevleri esas alınarak hesaplanan net performans puanları ile kendi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları esas alınarak hesaplanan net performans puanları birlikte değerlendirilerek, yüksek olan net performans puanına göre ek ödeme yapılır.

ff) Kuruluşlarda, bu Yönetmelik esaslarının yerine getirilmesi ve net performans puanlarının hesaplanması için il sağlık müdürlüğünce gerekli kayıt sistemi oluşturulur.

gg) Tabibi bulunmayan birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki personelin net performans puanları, sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması esas alınarak hesaplanır. Sağlık evlerinde görevli ebelerin net performans puanları bağlı bulundukları sağlık kuruluşunun performans puan ortalaması esas alınarak hesaplanır.

ğğ) Kuruluşlarda il merkezinde, merkez ilçe sağlık grup başkanlığı kurulmamış olsa dahi merkez ilçe sağlık grup başkanlığı puanları da hesaplanır. Tabibi olmayan merkez ilçeye bağlı bir köy sağlık ocağında çalışan personelin puanlarının hesaplanmasında, sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması esas alınır.

hh) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin teklifi, kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir.

ıı) Kuruluşlarda ihale-satın alma komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %10’u, muayene komisyonu üyeleri için ise %5’i oranında ek puan verilir. Ödeme dönemi içinde her iki komisyonda da görev alan personele sadece il performans puan ortalamasının %10’u kadar ek puan verilir.

ii) Kuruluşlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekî bilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan, belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar il sağlık müdürünce yerine getirilir.

jj) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıkları ile 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler ile il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’u, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

kk) Kuruluşlar ile entegre 112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreleri için sağlık kuruluşu performans puan ortalaması esas alınır.

ll) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Kurumlarda ihale – satın alma komisyonu üyeleri, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, yanık merkezlerinde çalışanlara, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere ve satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısına hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

mm) Kurumlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekî bilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar başhekimce yerine getirilir.

nn) İkinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabiplere o dönem ilgili ünitede çalıştığı sürenin, o dönemin toplam gün sayısına bölümünün, hastane hizmet puan ortalamasının %20’si ile çarpımı sonucu bulunan puan ek puan olarak verilir.

oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak, bu durumda hizmet alanı kadro-unvan katsayıları klinik şefleri için (2,70), klinik şef yardımcıları için (2,60), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,50) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Baştabipçe tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır.

öö) Kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.

pp) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1 Verem savaş dispanserlerinde çalışan personel, verem savaş dispanserleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, il sağlık müdürünün kararıyla il performans puan ortalamasından değerlendirilebilir.

rr) (Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) İdarî bölge puanına göre 5 inci bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. İdarî bölge puanına göre 4 üncü bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir. Ek ödeme yapılmasında bu şekilde hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile hasta sayısından dolayı sağlık kuruluşu performans puan ortalaması düşük olan ve il performans puan ortalamasından değerlendirilecek sağlık ocaklarını belirler. Bu şekilde belirlenen sağlık ocaklarında görevli tüm personelin ek ödemesi il performans puan ortalamasından değerlendirilir. Ek ödeme yapılmasında il performans puan ortalaması üzerinden hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Hizmet Alanı Kadro – Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

ss) (Ek:R.G.-24/4/2009-27209) Birim performans katsayısı ve hastane performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak kriterler Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

şş) (Ek:R.G.-24/4/2009-27209) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcılarının kadro unvan katsayısı %10 oranında, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanı ile devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.

tt) (Ek:R.G.-24/4/2009-27209) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan girişimsel işlemler Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

uu) (Ek:R.G.-24/4/2009-27209) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı görevleri için Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurumlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Dağıtılabilecek Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

Döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6- (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumda döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Baştabip

b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı,

c) Hastane müdürü,

ç) Döner sermaye saymanlık müdürü,

d) Başhemşire,

e) Değişik: R.G.:25/8/2007-26624) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi, ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunların her birinin yerine bir tabip görevlendirilir.”

f) Bir pratisyen tabip,

g) Bir diş tabibi,

ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi)

h) Bir sağlık hizmetleri sınıfı hemşire, ebe veya sağlık memuru temsilcisi,

ı) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,

i) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,

j) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,

k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkarasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler baştabip tarafından, (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) (Değişik: RG-09/01/2007-26398) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Komisyonun başkanı kurum baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri hastane müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8- (Değişik: R.G.: 25/8/2007- 26624)

(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluşlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları ile
Dağıtılabilecek Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

İl döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 9- (1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) İl döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İl sağlık müdürü,

b) Sağlık ocaklarından ve idari mali işlerden sorumlu sağlık müdür yardımcıları,

c) İdarî ve malî işler şube müdürü,

ç) Bilgi işlem ve sağlık istatistikleri şube müdürü,

d) Döner sermaye saymanlık müdürü,

e) Varsa il halk sağlığı laboratuvar müdürü,

f) İlçe sağlık grup başkanlıklarından bir sağlık grup başkanı,

g) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,

ğ) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,

h) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, o ildeki kuruluşlarda toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

i) (Değişik: R.G.: 25/8/2007-26624) İki pratisyen tabip,

j) Diş tabibi

(3) Bu maddenin ikinci fıkarasının (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) (Değişik: RG-09/01/2007-26398) Kuruluşta en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

İl döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 10- (1) Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri idarî ve malî işler şube müdürlüğünce yürütür.

Kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 11- (Değişik:R.G.: 25/8/2007-26624)

(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %65’inin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nunun ek 2 nci maddesi uyarınca ilgili kurumların birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri hâlinde, personele dağıtılacak tutarın tespitinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmî fiyat tarifesine tekabül eden karşılığı tutarlar toplamı esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı, İdari Bölge Puanı, Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanı Ve Ortalama Puan Hesaplamaları

Sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısı

MADDE 12- (1) Sağlık kuruluşunda o dönemde çalışan tüm tabip ve diş tabiplerinin (kadrosu o sağlık kuruluşunda bulunan ve tabip muayene ve girişimsel işlem puanı bulunmayan sağlık grup başkanı hariç, sağlık ocağı sorumlu tabibi dahil) aktif çalışılan gün katsayılarının toplamı, sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısıdır.

İdari bölge puanı

MADDE 13- (1) İdari bölge puanı, döner sermaye komisyonunca, sağlık kuruluşlarının merkeze uzaklığına, ulaşım şartlarına, köy, belde, ilçe, il merkezinde bulunmasına ve benzeri kriterlere göre bir yıl geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenir.

5. bölge İl genelinde ulaşım şartları zor olan köy veya beldelerde bulunan sağlık kuruluşları 10.000-12.000 arası puan
4. bölge 5. Bölge dışında kalan köy veya beldelerde bulunan sağlık kuruluşları ile ulaşım şartları il içinde zor olan nüfusu az olan ilçelerde bulunan sağlık kuruluşları 6.000-7000 arası puan
3. bölge Diğer ilçelerde bulunan sağlık kuruluşları 3.000-6000 arası puan
2. bölge İl merkezinde bulunan ancak ulaşımı zor olan yerlerde bulunan sağlık kuruluşları 1.000-3000 arası puan
1. bölge İl merkezinde bulunan diğer sağlık kuruluşları 0-1000 arası puan

Koruyucu sağlık hizmetleri puanı

MADDE 14- (Değişik: R.G.: 25/8/2007-26624)

(1) Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

a) Bebek başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki bebek başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek başına ortalama izlem sayısı = B

B ≥ A ise “1000” puan verilir.

B < A ise “0” puan verilir.

b) Gebe başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki gebe başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe başına ortalama izlem sayısı = B

B ≥ A ise “1000” puan verilir.

B < A ise “0” puan verilir.

c) HepB1 aşılama yüzdesi:

HepB1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %80’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

ç) DBT1 aşılama yüzdesi:

DBT1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %80’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

d) KKK aşılama yüzdesi:

KKK aşılama yüzdesi o ay için %85 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %85’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

(KKK aşısının GBP’ye alınmadan önceki referans değeri olarak kızamık aşı yüzdesi esas alınır.)

e) Tarama testleri (Neonatal hipotiroidi, fenilketonüri, thalasemi ve benzeri) numune alma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = B

B ≥ A ise “1000” puan verilir.

B < A ise “0” puan verilir.

f) Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =

B ≥ A ise “1000” puan verilir

B < A ise “0” puan verilir.

(2) Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.

(3) Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna koruyucu hizmetler puanı verilmez. Verilerin zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmasından sağlık ocağı sorumlu tabipleri ve sağlık grup başkanları sorumludur.

(4) Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır. Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır. Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı sağlık müdürlüğünce tespit edilir.

(5) Yukarıdaki koruyucu sağlık hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen verem savaş dispanserlerinin o ayki verem savaş dispanserleri aylık çalışma formu ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin aylık çalışma formlarına göre yaptıkları çalışmalar ile ruh sağlığı dispanserlerinin çalışmaları, döner sermaye komisyonu tarafından değerlendirilerek koruyucu sağlık hizmetleri puanı karşılığı olarak 8500 puana kadar puan verilebilir..

Sağlık kuruluşu performans puan ortalaması hesaplanması

MADDE 15- (1) Sağlık kuruluşunda tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan sağlık grup başkanı ve sağlık kuruluşu sorumlu tabibi de dahil) puanları toplanır. Toplam puan, sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısına bölünür. Bulunan sonuca, sağlık kuruluşunun idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanı eklenerek sağlık kuruluşu performans puan ortalaması bulunur.

Sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması ile il performans puan ortalamasının hesaplanması

MADDE 16- (1) Sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı sağlık kuruluşlarında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı sağlık kuruluşlarının düzeltilmiş tabip sayısına bölünür. Bulunan sonuca sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşlarının idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanlarının toplamının, sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması bulunur.

(2) İldeki sağlık kuruluşlarında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, ilde bulunan sağlık kuruluşlarının düzeltilmiş tabip sayılarının toplamına bölünür, bulunan sonuca ildeki sağlık kuruluşlarının idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanlarının toplamının ilde bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek il performans puan ortalaması bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Kurumlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kurumlarda net performans puanının hesaplanması

MADDE 17- (1) (Değişik: R.G.: 25/8/2007-26624)

Kurumlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

A) Devlet Hastaneleri

1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

a) Baştabip

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)”

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları:

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları:

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.

Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi Katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

3) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1

Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanlar

Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

(Kadro yatak sayısı 250 veya 250’den az ise 1 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 250’den fazla, 500 veya 500’den az ise 2 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 500’den fazla, 1000 veya 1000’den az ise 3 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 1000’den fazla ise 4 Uzman Tabip)

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Laboratuvarda görev yapan her branş, yukarıda belirtilen kriter çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilir. İlgili branşta görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)"

4) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1

Diyaliz, Yanık, Yenidoğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Tabipler, Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabip ve Uzman Tabipler

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

5) Döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan Uzman Tabipler:

Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması/o branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

6) Diğer Personel (Tabip Dışı Personel)

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

B) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

a) Baştabip

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net

Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar

2.1) Klinik Şefleri

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2.3) Asistanlar

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

2.4) Diğer Personel

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Personel

3.1) Klinik Şefi

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

3.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (EkPuan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

3.3) Asistanlar

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

3.4) Diğer Personel

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

4) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar

4.1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı – (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

4.2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

4.3) Diğer Personel

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

YEDİNCİ BÖLÜM
Kuruluşlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kuruluşlarda net performans puanının hesaplanması

MADDE 18- (1) Kuruluşlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) İdari Kadrolarda Görevli (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Çalışan Personel

Net Performans Puanı= (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )+( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= (Sağlık Grup Başkanlığı(İlçe) Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri

Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi)X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Net Performans Puanı= ((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

ç) Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip Ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= ((Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

d) Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Tabip Dışı Personel

Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı

MADDE 19- (1) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personele ait net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme matrahı

MADDE 20- (1) Kurum ve kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

Ek ödeme zamanı

MADDE 21- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek ödeme yapılmayacak personel

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.

Kanunî kesintiler

MADDE 23- (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendinde belirtilen Yönerge (3) ay içerisinde çıkarılır. Bu Yönerge yürürlüğe girinceye kadar kurumsal performans katsayısı (1) olarak uygulanır

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2005 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 2005 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 2006 yılında ödenebilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (Değişik: R.G.: 25/8/2007-26624)

(1)Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele, aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren, döner sermayeden yapılacak ek ödeme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu madde ile getirilen değişiklikler dışında bu Yönetmelikteki diğer esasların uygulanmasına devam edilir.

a) Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

b) Döner sermaye komisyonu, her dönem ayrı ayrı ildeki tüm toplum sağlığı merkezlerinin bu maddenin (h) bendindeki listede yer alan kriterlere göre performans puanlarını belirler.

c) Her dönem sonunda bu maddenin (h) bendindeki listede yer alan kriterlere göre, döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen performans puanları toplanarak toplum sağlığı merkezi performans puanı bulunur.

ç) Toplum sağlığı merkezi performans puanları toplamı, merkez sayısına bölünerek il performans puan ortalaması bulunur.

d) Aile hekimliği sürecinde eski faaliyetlerini sürdüren sağlık merkezi, sağlık ocağı, sağlık evi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve dispanserlerde çalışan personel, bu maddenin (ç) bendine göre bulunan il performans puan ortalamasından hizmet alanı kadro-unvan katsayılarına göre değerlendirilir.

e) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1

Net Performans Puanlarının Hesaplanması:

1) Toplum Sağlığı Merkezi Personeli Net Performans Puanı:

No Performans Kriterleri Tavan Puan (A) Performans Puanı (B)
1 İdari ve mali hizmetler 2.200
2 Çevre sağlığı hizmetlerini sunmak 2.400
3 Bulaşıcı hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri 1.200
4 Kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri 1.200
5 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak koordinasyon ve yapılan işlerin bildirilmesini sağlamak 800
6 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak lojistik hizmetlerini vermek 400
7 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini sunmak 800
8 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak hizmet içi eğitim konularını tespit etmek ve sunmak 400
9 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri yapmak 800
10 Acil sağlık hizmetlerinin düzenli verilmesini sağlamak 800
11 Adli tıbbi hizmetleri yapmak 800
12 Okul sağlığı hizmetlerini sunmak 1.200
13 İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını yapmak 1.200
14 Sağlık eğitimi hizmetleri planlamak ve uygulamak 1.200
15 Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma ve denetimi 1.000
16 Afet organizasyonunu yapmak 400
17 Kurullara ve komisyonlara katılım 400
18 Yeşil kart hizmetlerini sunmak 400
19 Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmak 400
20 İşçi ve esnaf muayenesi, ruhsat verme gibi işleri yapmak 2.000
TOPLAM 20.000

Net Performans Puanı = (Toplum Sağlığı Merkezi Performans Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (varsa) Mesai Dışı Çalışma Puanı

2) Toplum Sağlığı Merkezleri Dışındaki Kuruluşlarda Çalışan Personel ve Sağlık Müdürlüğü Personeli ile Diğer Personel Net Performans Puanı:

Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (varsa) Mesai Dışı Çalışma Puanı.

f) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca belirlenen toplam tutar, personelin bu madde kapsamında belirlenen net performans puanlarının toplamına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.

g) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

ğ) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (jj) bendinde yer alan %10 oranı il sağlık müdürlüğü personeli için %20 olarak uygulanır.

h) Toplum sağlığı merkezi performans kriterleri, kriterlerin tavan puanları ve döner sermaye komisyonunca verilen performans puanları listesi aşağıda gösterilmiştir.

ı) Aile hekimliği pilot uygulanmasına ek ödeme dönemi başında başlanamaması hâlinde, başlama tarihine kadar olan günler için bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yer alan hükümlere göre, başlama tarihinden sonraki günler için ise bu maddeye göre ek ödeme yapılır.

i) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde ek ödeme dönemi sonunda ildeki personel sayısı ve personelin performans kriterlerini dikkate alarak, merkeze aktarılan %2 paya ilave olarak alınan paydan karşılanmak üzere, il’e göndereceği parayı belirleyerek ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar Bakanlık Merkez Döner Sermaye muhasebe birimi vasıtasıyla ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderir. Hesabına aktarma yapılan muhasebe birimi, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydederek il sağlık müdürlüğünce bu maddeye göre belirlenen personelin ek ödeme tutarlarına dair hazırlanacak tahakkuk evrakına istinaden, personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle ödemeyi gerçekleştirir.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:R.G.: 25/8/2007-26624) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça veya Valilikçe ilgili mevzuatı uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele (bu görevlendirilmeleri onaylarında belirtilmemiş olsa da) yapılmış olan ve bu görevleri devam ettiği süre içinde yapılacak olan ek ödemelerde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:R.G.-24/4/2009-27209)

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendinde belirtilen Yönerge çıkarılıncaya kadar birim performans katsayısı ve hastane performans katsayısı (1) olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik 01/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

1 : Bu değişiklikler 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

NOT: Yönetmeliğin eklerine yer verilmemiştir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam