HABERLER
SÜT İZNİ KULLANANLARDAN EK ÖDEME KESİNTİSİ YAPILACAĞINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTENDİ
14/07/2016

Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Kuruluşları, Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin iptali istemi ile dava açılmıştır.

Mazeret izinleri adı altında değişiklik içeren bu yönetmelik süt izni olarak kullanılan sürelerin 'çalışılmayan süre' olarak işlenerek döner sermaye ek ödemelerinde buna göre kesinti yapılmasına yani kamuda çalışan kadın sağlık çalışanlarının cezalandırılması olarak değerlendirilmiştir ki bu Anayasaya ve Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelere aykırıdır.

Davada ayrıca bu işlemlerin dayanağı olduğu belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 104. Maddesinin (g) bendinde yer alan 'fiili çalışma süresine bağlı her türlü ödemeler hariç' ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenmiştir.

Konuyu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Diğer Haberler