HABERLER
SAĞLIK HAKKI İÇİN TOPLANAN 22 BİN İMZA SAĞLIK BAKANLIĞI'NA SUNULDU
27/06/2013

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık meslek örgütleri tarafından 22–31 Mayıs 2013 tarihleri arasında tüm Türkiye’de sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ile hasta haklarının korunması amacıyla başlatılan “Sağlık Hakkına Sahip Çık! Paran Kadar Sağlık Diyen Sisteme Hayır De, Bir İmza Da Sen Ver!” imza kampanyasında toplanan 22 bin imza, 27.06.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na sunuldu.

Konu ile ilgili olarak TDB ( Türk Dişhekimleri Birliği ), TTB (Türk Tabipleri Birliği), SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası), THD (Türk Hemşireler Derneği), Türk Ebeler Derneği, TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği), SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği), Türk Psikologlar Derneği, TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği) ve SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası) tarafından odamız Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile Bakanlık önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının ardından grup sözcüleri de birer konuşma yaptılar. Türk Dişhekimleri Birliği adına Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ, Ocak ayından beri sağlık çalışanları olarak ülkenin dört bir yanında hem sağlık çalışanlarının taleplerini hem de halkın sağlığa erişimi önündeki engellerin kaldırılması için mücadele verildiğini, 14 Mart’ta 14 talebin Sağlık Bakanı'na iletildiğini ancak bunların görmezden gelindiğini söyledi.

Türk Dişhekimleri Birliği adına Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ; “Bugün sağlık çalışanları ve halkımız tarafından ülkenin dört bir yanından toplanan 22 bin imzayı, sağlık çalışanlarının ve halkımızın taleplerinin ifadesi olarak Bakanlığa teslim ediyoruz. Sağlık Bakanı bugüne kadar ki taleplerimizi görmezden geldi. Hatta 663 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümleri tekrardan torba yasa ile önümüze getirildi. Örneğin; sağlık bilgilerinin mahremiyeti konusu yeniden gündemde. Bizler burada sağlığa erişimin önünü açmak isterken, aynı zamanda kişilik haklarını ve kişilerin mahremiyetini koruyoruz. Bu bilgiler özel ve kişisel bilgilerdir. Gelişigüzel toplanamaz ve paylaşılamaz. Ulusal Veri Koruma Kanunu olmadan bu bilgilerin toplanmasına ve paylaşılmasına kesinlikle karşıyız. Tüm bu taleplerimizi tekrardan 22 bin imzayla dile getiriyoruz. Görmeyenler, duymayanlar olursa daha kararlı bir biçimde mücadelemiz devam edecektir.” diye konuştu.

>BASIN AÇIKLAMASI (27 Haziran 2013)

Sağlığı Hak Olmaktan Çıkaran,
Çalışanları Güvencesizleştirerek Köleleştiren,
Taşeron Çaşışmayı Yaygınlaştıran Sağlık Sistemine ;
“Sağlıkta Dönüşüm Programı'na Karşı Mücadelemiz Kararlı Biçimde Devam Ediyor!

Sağlık Hizmeti`nin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak; hekiminden/diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan psikologuna, radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine, Sosyal Hizmet Uzmanına, Fizyoterapistine,Tıbbi sekreterine... Taşeron, sözleşmeli, kadrolu çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır dillendirdiğimiz, mücadelesini verdiğimiz taleplerimize yönelik düzenlemeler için adım atılmadı, bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki Emek ve Meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, oluşturduğumuz görüşler görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetine engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler konusunda hiçbir düzenleme yapılmadı. Bunlar yetmiyormuş gibi, çalışanları daha da güvencesizleştirecek, hizmet alanlara yeni katkı-katılım payı ve ilave ücretler getirecek düzenlemeler sürüyor.

Bizler; Sağlık alanındaki Emek ve Meslek Örgütleri olarak

  • 5 Ocak 2013 günü Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilcilerle “Türkiye Büyük Sağlık Meclisi” toplantısı yaptık, çalışanların sorunlarını ve halkın sağlık hizmetine erişimi ile ilgili engelleri belirledik, kamuoyuyla paylaştık, görülmedi-duyulmadı.
  • Türkiye’nin her yanında “Bölge Sağlık Meclisleri” toplantıları yaptık; Trabzon’dan İzmir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a, Denizli’den Adana’ya-Mersin’e, Gaziantep’ten Bursa’ya, Van’a…. kadar sağlık çalışanları ve halkın temsilcileriyle bir araya geldik, sorunlarını paylaştık, kamuoyuna açıkladık, görülmedi, duyulmadı
  • 14 Mart 2013 Tıp Haftası’nda “14 Mart’ta 14 Talep” diyerek Sağlık alanındaki karmaşanın çözümü için Türkiye’nin her yanında beyaz yürüyüşler yaptık, görülmedi, duyulmadı.
  • Sağlık Çalışanları olarak her gün şiddete maruz kaldık. 17 Nisan 2013 günü sağlıkta şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere karşı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı bir günlük G(ö)REV’deydik, görülmedi, duyulmadı.
  • 4 ve 5 Haziran 2013 günleri hizmet üretiminden gelen gücümüzü taleplerimiz ve Taksim Gezi Parkı Direnişi’ni desteklemek üzere kullandık, yine görülmedi, duyulmadı.

Görmeyenlere, duymayanlara inat mücadelemiz sürüyor, sürecek……..!

Taleplerimiz:

1. Sağlıkta Dönüşüm Programı, bu programın uygulamaları ve en son uygulamaya geçirilen Kamu Hastane Birlikleri sürecinde gerek birlik içinde yer alan hastaneler arası, gerekse birlik dışına geçici ve kalıcı görevlendirmeler yaşanmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli çalışanlar, hekim, hemşire ve ebeler hastanelerde görevlendiriliyor, esas görevlerine ek olarak nöbet tutmak zorunda bırakılmaktadır. Çalışanlar nerede çalışacaklarıyla ilgili olarak sürekli belirsizlik içindedir. "İş ve İşyeri güvencesi" kalmamıştır. Tüm sağlık çalışanları olarak bu güvencemizin sağlanmasını istiyoruz.

2. Performansa göre çalışma sağlık hizmetinin niteliğini alabildiğine düşürmüş, çalışanları baskısı altına almıştır. Bu yetmiyormuş gibi, performansa göre yapılan ek ödemelerin "ödeme güvencesi" ortadan kalkmıştır. Kaldı ki bu ödemeler emekliliğe yansımamakta, gelecek güvencesi sağlamamaktadır. Bizler, “performans yerine, emekliliğe yansıyacak, ödeme güvencesi olan ücret”, ücretlerimizin vergi dilimi ile erimesine son verilmesini istiyoruz.

3. Özellikle Kamu Hastane Birlikleri uygulaması sürecinde daha da artan iş yoğunluğu, eksik kadro ile hizmet vermek zorunda kalmamız, 56-65 saate varan haftalık mesailere neden olmakta, bizleri esnek-kuralsız, görev tanımı dışında çalışmak zorunda bırakmaktadır. Nitelikli bir sağlık hizmeti için eksik kadroların tamamlanması, görev tanımı dışında, esnek-kuralsız ve insan yaşamıyla bağdaşmayan, angaryaya varan çalışma biçimine son verilmelidir. Sağlıkta "taşeron" olmaz, taşeron çalıştırma biçimi ve güvencesiz çalışma terk edilsin istiyoruz.

4. Özel Sağlık kurumlarındaki sağlık çalışanları hem iş, hem ücret güvencesinden yoksun, günde 12 saate varan sürelerle kölece çalıştırılmaktadır. Özel Sağlık Kurumlarındaki Sağlık Çalışanlarının iş ve gelir güvencesinin sağlanması, Sendikalar, Meslek Örgütü ve Derneklerinin bu konuda taraf olmasını istiyoruz.

5. Sağlık Haktır ve herkesin sağlık hizmetine engelsiz erişimi sağlanmalıdır. Oysa; sağlık hizmetine erişimin önünde birçok bürokratik engel dışında, Genel Sağlık Sigortası Primi`nden, her kademede ödenmesi zorunlu katkı-katılım payı ve ilave ücretler gibi parasal engeller mevcuttur. Bu engeller ve nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşamama, hizmeti alamayanlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekte, bize şiddet olarak yansımaktadır. Sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki parasal engellerin, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılmasını istiyoruz.

Bir ayı aşkın süredir Türkiye’nin her yanında bu taleplerimiz için çalışanlara, sağlık hakkı için de halka sorduk, imzalarını topladık. Şimdi bu imzaları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, bizi görmezden gelen, duymayan yöneticilere veriyor, gereği yerine getirilsin istiyoruz.

Bilinmelidir ki, bu konuda adım atılmaması halinde görmeyenlere, duymayanlara inat mücadelemiz, daha örgütlü ve daha kararlı biçimde sürecektir.

TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)
DEV SAĞLIK İŞ (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası)
THD (Türk Hemşireler Derneği)
Türk Ebeler Derneği
TÜMRAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği)
SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)
Türk Psikologlar Derneği
TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği)
SÖZSEN (Sağlık Çalışanlarının Sözü Sendikası)

Basın açıklamasından izlemimler...

Diğer Haberler