HABERLER
HEKİM DIŞI KİŞİLERİN MUAYENEHANE NİTELİĞİNDE SAĞLIK KURULUŞU AÇMASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU
09/10/2015

03.08.2011 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile “Konaklama Tesislerinde” hekim dışı kişilerce sağlık kuruluşu açılmasına izin verilmişti. Bunun sonucunda tıp merkezi, poliklinik ve muayenehanelere tanınan ayakta teşhis ve tedavi hizmeti, konaklama tesislerinde hekim olmayan sağlık ünitelerinde verilebilir hale gelmiştir.

Türk Tabipleri Birliği bu düzenlemenin iptali için dava açmış, düzenleme İdari Dava Daireleri Kurulu’nca hukuka aykırı bulunmuştur. Kararda konaklama tesisleri bünyesinde kurulan sağlık ünitelerinin muayenehane niteliğinde olduğu belirtilmiş, yalnızca hekimler tarafından açılabilecek muayenehanelerden farklı olarak özel sağlık kuruluşlarına sağlık kuruluşu binasının dışında muayenehane açma yetkisi verilmesinde üst normlara aykırılık olduğu ifade edilmiştir.

Bu karar 03.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Odamız tarafından iptali istenilen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikteki ADSM’lerin en az %51 hissesi dişhekimi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabileceği ifadesinin de hukuka aykırı olduğunu, dişhekimi olmayan kişilere hukuka aykırı biçimde merkez açma yetkisi verilemeyeceğini göstermiştir. Konuya ilişkin kararı aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler