HABERLER
EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
09/07/2014

Sevgili Meslektaşlarım;

Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde görev yapanlara döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili kuralların belirlendiği Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik, 05.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır (Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız).

Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu bir kısım hükümler yerine bu değişiklikte kimi yeni kurallar belirlenmiştir.

Önceki Yönetmelikte gerçekleştirilen tabip muayene ve girişimsel işlemleri incelemek amacıyla kurulmuş bulunan inceleme heyetinin yapısı ve çalışma esasları çıkarılacak bir yönergeye bırakılmıştı. Danıştay kararında, bu hususun yönetmelikte düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu bağlamda, yapılan yeni düzenlemede inceleme heyetinin mümkün oldukça mesleğinde en az 10 yıl çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış tabip ve diş tabipleri arasından başhekim tarafından seçileceği belirtilmiş; heyetin çalışma usul ve esasları da aynı maddede düzenlenmiştir.

Yine önceki Yönetmelikte, çalışanlara dağıtılacak döner sermaye ek ödemesinin miktarını belirleyen döner sermaye komisyonu kurulacağı belirtilmiş; ancak bu komisyonu oluşturacak bileşenlerden çalışan temsilcilerinden pek çoğunun da başhekim tarafından atanacağı düzenlenmişti. Açılan dava sonucu verilen Karar uyarınca, çalışan temsilcilerinin yine çalışanlar tarafından seçilmesine ilişkin değişiklik yeni Yönetmelikte yer bulmuştur.

Bunlar dışında, cezaevleri ve TBMM’de görev yapan hekimlerle kimi işlerde görevlendirilenlerin ürettikleri hizmete bakılmaksızın bağlı oldukları sağlık tesisi puan ortalamasından döner sermaye ek ödeme alabilmelerine yönelik değişiklikler yapılmış; anjiyo üniteleri de ameliyathane, yoğun bakım gibi özellikli birimler arasına eklenmiş; eğitim görevlileri ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerin ek ödeme tavan katsayısı 2,40’tan 4,0’e yükseltilmiş; bilimsel çalışmaların performansa katkısı da yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklikler yönetim kurulumuz ve hukuk danışmanlarımızca incelendikten sonra kurumsal görüşümüz tarafınıza ayrıca bildirilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler