HABERLER
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI HK.
12/02/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına ulaşmak için tıklayınız. Kanun kapsamında işyeri sahibi meslektaşlarımızın hangi tür sorumluluğunun olacağı yönünde sıklıkla Odamıza sorular gelmektedir. Bazı meslektaşlarımıza da SGK tarafından iletilen yazılarda bu sorumluluklarını hatırlatır ifadelere yer verildiği bilgisi Odamıza ulaşmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında meslektaşlarımızı ilgilendiren önemli noktalar başlıklar halinde derlenmiş olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Cezai yaptırımlarının dikkate değer olduğu bu kanun kapsamında siz değerli meslektaşlarımızın mağdur olmayacağı temennisiyle çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girdi

Hangi Madde Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının bir kısmı 1 Ocak 2013 günü yürürlüğe girmiştir ama sadece 50 ve daha çok işçi çalıştıran işyerlerinden tehlikeli ve çok tehlikeli sayılanlar için geçerli oldu. En son 2014 yılı Temmuz ayında da az tehlikeli sınıfta olan işyerleri için uygulama başlayacaktır.

İşyerleri Tehlike Olarak Üçe Ayrılıyor

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerini üçe ayırıyor: Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Bu sınıflandırmayla ilgili genelge 29 Aralık 2012 günlü Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, tüm özel ve kamu kesimindeki işyerlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır (01.01.2013). Çalışan kavramını kullandığı için, çıraklar, stajyerler, işçiler, gazeteciler, gemiciler, devlet memurları, sözleşmeli personel dahil tüm çalışanlar yasa kapsamına alınmıştır (01.01.2013). Bir çalışanı olan işyerleri kanun kapsamına almıştır. Bu nedenle sadece bir çırak veya stajyer çalıştıran işyerleri de Kanun kapsamındadır (01.01.2013).

2013 Ocak Ayında 50'Den Çok İşçisi Olan Tehlieli İiyerlerinde,

Yasa ilk defa 1 Ocak 2013 günü sadece 50 veya daha çok işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girdi ve bu işyerleri zaten eski İş Sağlığı uygulamasında kapsamda olup işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundaydılar. Bu zorunluluk devam etmektedir.

2013 Temmuz Ayında 50'Den Az İşçisiİ Olan Tehlikeli İiyerlerinde,

Yasa 2013 yılı Temmuz ayında da işçi sayısı 50’den az olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yürürlüğe girecektir. Bu işyeri işverenleri, işyerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacaktır. Ayrıca işverenin kendisine ait belgesi varsa kendisi başvurabilecek, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse bakanlığa uzman olarak bildirebilecektir.

2014 Temmuz Ayında Her Yerde Uygulanacak

2014 yılı Temmuz ayında da, kamu işyerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm işyerlerinde devreye girecektir.

1-9 işçisi olan işyerlerinin durumu;
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Olan İşyerleri

İşyerinde 9 veya daha az işçisi olanlardan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik birimlerine (OSGB) ihale edecektir. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi işyerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri hekimi göndermesi söz konusu olacaktır.

Az Tehlikeli Olan İşyerleri

İşyerinde 9 veya daha az işçisi olan "az tehlikeli" işyerlerinde 2014 yılı Temmuz ayında yasa yürürlüğe girecek ve bu işyeri işverenleri OSGB ile sözleşme imzalayacaklardır ve yıllık maliyetleri işçi başına 30 ile 100 lira arasında değişeceği öngörülmektedir. OSGB'nin doktoru bu işyerlerine 3 yılda bir defa bir saat uğrayarak, OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da yılda bir defa 1 saat uğrayarak iş kazalarına karşı riskleri tespit edip bu risklerin ortadan kaldırılmasını isteyecektir.

Kanuna Tabi Bütün İşyerleri Risk Değerlendirmesi Yapmak Zorunda

Yasaya göre uzman ve işyeri hekimi ile diğer personeli istihdam etme zorunluluğu kademe kademe yapılacaktır ancak her işveren işyerinde iş kazasına yol açacak durumları belli eden ve tedbirleri içeren risk değerlendirmesini 1.1.2013 gününden itibaren yapmak zorundadır.

Cezalar Çok Ağır

Yasaya istinaden 10'uncu maddenin birinci fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren üç bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dört bin beş yüz Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenin bin beş yüz Türk Lirası cezaya çarptırılması söz konusudur. Risk değerlendirmesinde işveren ve işçilerle birlikte uzman ve hekim de olacak ama henüz uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu olmayan (gelmeyen) işverenler risk değerlendirmesini bu uzman ve hekim olmadan kendileri yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Raporları

Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine işe girişte çalışanlar için sağlık raporu alınacaktır (01.01.2013). 4857 sayılı Kanun zamanında alınmış sağlık raporları süresi bitene kadar geçerliliklerini devam ettireceklerdir. İşyerinde gördüğü işin değiştirilmesi halinde de işçiler için sağlık raporu alınacaktır (01.01.2013). İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık nedenleriyle sık sık işyerinden ayrı kalan çalışanların işe dönüşlerinde istemeleri halinde sağlık raporu alınacaktır (01.01.2013)

İşyeri Hekiminden ve İş Güvenliği Uzmanından Hizmet Alma Yükümlülüğü;

Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın bir çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alınacaktır. Ancak; İşyerinde çalışan sayısı elli ve daha fazla ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinden itibaren başlayacaktır. Çalışan sayısı ellinin altında olan ve az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü 01.07.2014 tarihinde başlayacaktır. Çalışan sayısı ellinin altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2013 tarihinde başlayacaktır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet, doğrudan istihdam edilerek ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden ücreti karşılığı alınacaktır.

Mali Destek

Bir ile dokuz arasında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde yapılan sağlık ve güvenlik harcamaları SGK tarafından karşılanacaktır (01.07.2013) Bir ile dokuz arasında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde yapılan sağlık ve güvenlik harcamaları ise, Bakanlar Kurulu karar alırsa, SGK tarafından karşılanacaktır (01.07.2014).

Çalışan Temsilcisi

İki ve daha fazla çalışanı olan işyerleri işverenleri, çalışan sayısına göre değişmek üzere (1- 6 arasında değişen sayıda) “Çalışan temsilcisi” nin seçimini sağlayacaklar veya görevlendireceklerdir (01.01.2013).

Destek Elemanı

Çalışanlar arasından asli görevleri yanında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, acil durum, ilk yardım, tahliye durumlarında görev yapmak üzere, ihtiyaç duyulan sayıda-işletmenin bölümlerine göre- destek elemanı görevlendireceklerdir. Destek elemanı olarak görevlendirilen çalışanlar, bu görevleri yapabilmeleri için yeterli düzeyde bilgilendirilecek ve donatılacaklardır (01.01.2013).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Çalışan sayısı elli ve üstünde olan işyerlerinde ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kuracaktır (01.01.2013).

Büyük Endüstriyel Kaza Olasılığı Bulunan İşyerinde

Büyük endüstriyel iş kazası olasılığı bulunan işyerleri, kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlayarak içerik ve yeterlilik açısından incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmeden faaliyete geçemeyeceklerdir (01.01.2013).

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Bildirim

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili olarak artık ÇSGB İl Müdürlüklerine bildirim yapılmayacaktır (01.01.2013). İş kazasını takipeden üç işgününde, meslek hastalığı ön tanısını koyan işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucularının bilgilendirmesi üzerine işverenler üç işgünü içinde SGK’ya bildirimde bulunacaktır. 5510 sayılı Kanuna göre SGK ya yapılacak bildirimler aynen devam ediyor.Bu nedenle, iş kazasının meydan geldiği gün kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır. İşverenler, işyerinde meydana gelmiş iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili kayıtları saklayacaklar, iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini inceleyerek düzenlenecek raporları saklayacaklardır (01.01.2013). Ölüme ve yaralanmaya sebep olmayan ama işyerine veya ekipmanına zarar veren veya zarar verme potansiyali olan olaylar da incelenerek rapor düzenlenecek ve saklanacaktır (01.01.2013). Söz konusu kayıtlar ve çalışanlarla ilgili sağlık dosyaları 15 yıl süreyle saklanacaktır (01.01.2013). İşyerinden ayrılan çalışanla ilgili yeni işverenin istemesi halinde dosyanın işveren tarafından tasdiklenmiş örneği yeni işverene verilecektir (01.01.2013).

Ortak Alanı Paylaşan İşverenlerin Sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaklar, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hakkında diğer işverenleri bilgilendireceklerdir (01.01.2013).

İş Merkezi Yönetimlerinin Sorumlulukları

İş merkezindeki işverenlerin sağlık ve güvenlikle ilgili önlemlerini koordine edecek, diğer işyerlerini tehlikeye sokacak bir durum gördüklerinde giderilmesini işverenden isteyebilecek, yerine getirilmemesi halinde ÇSGB’na bildireceklerdir (01.01.2013). İş merkezinde bulunan işyerlerinde çalışan sayısı ellinin altında ise, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışabilecekleri yerin belirlenmesinde koordinasyon, iş merkezi yönetimi tarafından sağlanacaktır (01.01.2013).

Diğer Haberler