1. Ana Sayfa
 2. Sayfa Bulunamadı!
 3. Yönergeler
 4. Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odalari Personel Kidem Tazminati Fonu Yönergesi
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ve DİŞHEKİMLERİ ODALARI PERSONEL KIDEM TAZMİNATI FONU YÖNERGESİ

(23-24 Eylül 2018 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odalarında çalışan personele ilgili mevzuat uyarınca ödenecek kıdem tazminatının ödenmesinde güçlük çekilmemesi için bir fon oluşturulmasının, gerektiğinde Birlik tarafından bu amaçla borç verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge 7.6.1985 tarihli 3224 sayılı Kanun’un 26.maddesinin (h) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

Birlik: Türk Dişhekimleri Birliğini
MYK: Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunu
Oda: Dişhekimleri Odasını,
Yönetim kurulu: Oda Yönetim Kurulunu,
Fon: Bu yönergenin amaç ve kapsamında belirtilen hususların

gerçekleşmesi amacıyla oluşturulan hesabı, ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Fonun kurulması ile Kurulların Görev ve Sorumlulukları

Kıdem tazminatı fonu

MADDE 5 - (1) Birlik ve odalar, çalışanların kıdem tazminatının ödenmesinde kullanılmak üzere Kıdem Tazminatı Fonu kurar. Bu Fon bankada açılacak ayrı bir hesapta takip edilir. Bu fona her yıl çalışanların bir aylık brüt ücreti ile her yıl düzenli olarak yapılan parayla ölçülebilir menfaatlerin on ikide birinin toplamı kadar para aktarılır.

(2) Daha önce bu amaçla biriktirilmiş paralar fona aktarılır. Çalışanların kıdem tazminatına ilişkin olarak daha önce herhangi bir birikim yapılmamış ise bütçe olanakları gözetilerek en kısa sürede çalışanların çalışma yılları ile aylık brüt ücretlerinin çarpımı suretiyle bulunacak miktarda para fona aktarılır.

(3)Fonda biriken para, değer kaybına uğramaması için MYK ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen, mümkün olduğunca az riskli, yatırım araçlarında değerlendirilir.

(4)Çalışmaya devam edene de kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğinde bu fondaki paradan ödeme yapılabilir. Bu fonda toplanan para çalışanların kıdem tazminatı ödemesinden başka amaçla kullanılamaz.

(5)Fonda birikmiş paranın kıdem tazminatına yetmemesi ve oda bütçesinden ödeme yapılmasının odanın etkinliklerini yürütmesine önemli ölçüde zarar vereceğinin anlaşılması halinde Merkez Yönetim Kurulu borç verebilir. Fon kurmayan odalara bu kapsamda borç verilmez.

(a) Borç miktarı, çalışanın bu Yönergenin yayımından önceki kıdemine ilişkin sürenin kıdem tazminatından fazla olamaz.

(b) Borcun geri ödemesi, ilk yıl ödemesiz, ikinci yıldan başlayarak en fazla 5 yıl vadeli olacaktır.

(c) Borç verildiği tarihten başlayarak her yıl, borcun kalan anaparasına yıllık üye aidatlarındaki artış oranları uygulanır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Merkez Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • a) Birlik tarafından Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulur. Fon hesabı bilançolar içinde ayrı hesapta gösterilir.
 • b) Fon hesabından bütçelerin diğer fasıllarına aktarım yapılamaz.
 • c) Odaların personeline yapacakları kıdem tazminatı ödemeleri için Birliğe gelen borç para taleplerini, bu yönerge kapsamında ve imkanları ölçüsünde değerlendirerek karar verir,
 • d) Fonda biriken paranın değerini koruyabilmesi için gerekli işlemleri yapar.

Oda Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları

Madde 7 - (1) Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • a) Oda tarafından Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulur. Fon hesabı bilançolar içinde ayrı hesapta gösterilir.
 • b) Fon hesabından bütçelerin diğer fasıllarına aktarım yapılamaz.
 • c) Her yılın sonunda gerekli tutar bu hesaba yatırılır.
 • d) Gerektiğinde Birlikten istenecek borç para için geri ödeme planı hazırlanarak Birliğe sunulur.
 • e) Fonda biriken paranın değerini koruyabilmesi için gerekli işlemleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulu’nca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu yönerge hükümleri MYK ve Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam