1. Ana Sayfa
  2. Sayfa Bulunamadı!
  3. Yönergeler
  4. Türk Dişhekimleri Birliği Hasar Tespit Yönergesi
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HASAR TESPİT YÖNERGESİ

(2- 3 Haziran 2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Doğal afetlerden zarar gören Oda üyelerine yapılacak ayni ve nakdi yardım koşullarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 19.maddesi ve 26.maddesinin c ve h bentleri ile Türk Dişhekimleri Birliği 3-4-5 Kasım 2000 tarihli 8.Olağan Genel Kurulunun 10 nolu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 - (1) Bu yönerge Dişhekimleri Odalarına üye dişhekimlerinden doğal afetlerde zarar görenleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

Birlik: Türk Dişhekimleri Birliği’ni
MYK: Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Oda: Dişhekimleri Odaları’nı,
Komisyon: Türk Dişhekimleri Birliği Dayanışma ve Afet Komisyonu’nu,
Doğal Afet: Deprem, sel, yer kayması vb. afetleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hasar Tesbiti ve Hasar Oranları

Hasar tespiti

MADDE 5 - (1)

a) Hasar tespitleri tercihen ikisi afetin olduğu yerin yakınlarındaki Odalardan olmak üzere komisyonca belirlenen en az üç kişilik ekipler tarafından yapılır. Hasar tespitlerinde Birlikçe örneği hazırlanan Hasar Tespit Formları kullanılır. Doldurulan formlar iki nüsha halinde komisyona iletilir. Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra MYK’ ya bir rapor halinde bildirilir.

b) En büyük mülkü amirliklerince yaptırılan hasar tespitleri de komisyonca doğrudan değerlendirilmeye alınabilir. Komisyonun bu tespite katılmak gibi bir zorunluluğu yoktur.

Hasar oranları

MADDE 6 - (1)

Az Hasarlı: Tamir edilebilir, onarılabilir ve daha sonra kullanılabilir anlamına gelmektedir.

Orta Hasarlı: Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması için uzun zaman ve yüksek maliyet gerektirir.

Çok Hasarlı: Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması ekonomik değildir ya da hiç kullanılmayacak durumdadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme ve Yardımlar

Hasarlılık ödemesinde öncelik

MADDE 7 - (1) Doğal afetler sonucu konut, muayenehane ya da ünit, fotöy, röntgen gibi demirbaş dişhekimliği aletlerinde hasar olabilir. Hasarlılık ödemelerinde öncelik sıralaması dişhekimliği aletleri, muayenehane binası ve oturduğu konut şeklinde olacaktır. Hasar ödemelerinde mal sahibi olmak koşulu aranır.

Ayni demirbaş yardımlar

MADDE 8 - (1) Temin edilen Dişhekimliği ile ilgili ayni yardımlardan demirbaş olanlar benzer ürünü çok hasarlı dişhekimlerine öncelikli olmak üzere dağıtılır. Ürün sayısından fazla başvuru varsa dağıtım için kura çekilir. Ürün sayısı başvurandan fazla ise orta hasarlılara da benzer koşullarda dağıtım yapılabilir.

Ayni sarf malzemesi yardımlar

MADDE 9 - (1) Ayni yardım olarak toplanan sarf malzemeleri çok hasarlı muayenehane, orta hasarlı muayenehane ve az hasarlı muayenehane sıralamasına uygun olarak dağıtılır. Ürün sayısı dişhekimleri sayısından az ise kura çekilir.

Nakdi Yardım

MADDE 10 - (1) Nakdi yardım miktarları afet fonu bütçesine göre komisyonun teklifi ile MYK tarafından belirlenir. Ayni demirbaş yardımı alanlara nakdi yardım yapılmaz.

(2) Dişhekimliği ile ilgili ünit-fotöy gibi demirbaşları çok hasarlı olanlara verilecek ayni yardım 100 birim olarak kabul edilir ise;

Demirbaşları orta hasarlılara 40 birim

Muayenehanesi çok hasarlılara 80 birim

Muayenehanesi orta hasarlılara 30 birim

Konutu çok hasarlılara 70 birim

Konutu orta hasarlılara 25 birim olarak ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Fondan Yararlanamayacaklar

MADDE 11 - (1) Bağlı bulunduğu Odaya afet fonu ödemeyenlere ve sahte dişhekimi ile çalışanlara afet yardımı yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulunca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu yönerge hükümlerini MYK yürütür.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam