1. Ana Sayfa
 2. Sayfa Bulunamadı!
 3. Yönergeler
 4. Türk Dişhekimleri Birliği Akademi Yönergesi
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ YÖNERGESİ

(18 Mayıs 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası alanda dişhekimliği mesleğini bilimsel olarak geliştirmek; dişhekimi ve dişhekimliği mesleğiyle ilişkili alanlarda çalışanların sürekli eğitim kapsamında, bilimsel temelli, güncel eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’nin yönetiminde veya faaliyetlerinde herhangi bir konumda yer alanlar ile düzenlenen eğitimlere katılanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3, 11, 19 ve 26 ncı maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönerge ’de,

Akademi: Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’yi,
Başkan: Akademi Başkanı’nı,
Genel Sekreter: Akademi Genel Sekreteri’ni,
Koordinatör Üye: Akademi Yönetim Kurulu içindeki, bu sıfatla görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu üyesini,
MYK: Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu, TDB: Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Yönetim Kurulu: Akademi Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.

Akademi’nin Yönetimi

MADDE 5- (1) Akademi, TDB Eğitim Komisyonu Başkanı, TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Başkanı, MYK tarafından seçilen 6 üye ile Koordinatör Üye olan bir MYK üyesinden oluşan dokuz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

(2) Üyeler iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) MYK tarafından seçilen üyelerden dördü profesör veya doçent unvanı bulunan dişhekimleri arasından, ikisi dişhekimliği eğitiminde deneyimi olan veya dişhekimliği alanında çalışmalar yapan dişhekimleri arasından belirlenir. Profesör veya doçent unvanı bulunan dişhekimleri arasından seçilecek üyelerden en az ikisinin akademik kadroda görevli olması şarttır.

(4) MYK, kendi üyeleri arasından birini Koordinatör Üye olarak seçer. Koordinatör Üye’nin Yönetim Kurulu görev süresi MYK üyeliği devam ettiği müddetçedir.

(5) Yönetim Kurulu, ilk toplantıya Koordinatör Üye tarafından davet edilir. Bu toplantıda kendi içinden Başkan, Genel Sekreter ve Muhasip Üye seçer.

(6) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılımıyla toplanır, katılanların çoğunluğuyla karar alır.

(7) Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, Başkanın olmadığı zamanlarda Genel Sekreter, onun da katılamadığında Koordinatör Üye yönetir.

(8) Yönetim Kurulu toplantı gündemi toplantıdan en az bir hafta önce Genel Sekreter tarafından üyelere gönderilir. Toplantı bu gündeme göre yapılır. Üyeler gündeme madde ilavesi talep ederlerse bunu gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Yönetim Kuruluyla paylaşır. Gündem değişikliğine toplantı sırasında karar verilir.

(9) Yönetim Kurulunda alınan kararların MYK’ya bildirilmesi ve yerine getirilmesinin takibi Genel Sekreter tarafından yapılır.

(10) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanlar ile altı aydan daha uzun süreyle toplantılara katılamayacak olanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulunda, ortaya çıkan boşalmalar, üyenin seçimini yapan makam tarafından tamamlanır.

(11) Yönetim Kurulu, işin niteliğine göre komisyonlar veya çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. Bu komisyonlarda kimin görevlendirileceğine, gerektiğinde bunların görevden alınmasına ve görev sınırlarının belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Akademi’nin Görevleri

MADDE 6- (1) Akademinin görevleri şunlardır:

 • Sürekli eğitimlerle dişhekimlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurs ve eğitim programları düzenlemek,
 • Sürekli eğitim programları için yöntemler geliştirmek ve materyal sağlamak,
 • Uzaktan eğitim yapabilmek için gereken içerik ve altyapı hazırlığını yapmak ve uygulamak,
 • İhtiyaç duyulan alanları belirlemek ve belirlenen bu alanlarda mesleki gelişim programları düzenlemek, düzenletmek ve alınan eğitimi belgelemek,
 • Sağlık mesleğinden olanlar veya diğer meslek mensuplarıyla disiplinler arası eğitimler düzenlemek,
 • Diş teknisyeni, ağız ve diş sağlığı teknikeri ve yardımcı personelin eğitimleri amacıyla etkinlikler düzenlemek ve uygulamak,
 • Dişhekimliği eğitiminde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasına ilişkin eğitim kurumlarına önerilerde bulunmak,
 • Bilimsel toplantı, konferans ve sempozyumlar ile kurslar düzenlemek,
 • Dişhekimliği alanında çalışmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını,
 • ölçütlerini belirledikten sonra, ödül, yayın, çalışma ortamı yaratmak veya maddi destek ve benzeri yollarla özendirmek,
 • Sürekli dişhekimliği eğitim ve uygulamalarına yönelik eğitsel ve bilimsel yayınlar yapmak, [1]
 • Bu Yönerge kapsamındaki faaliyetlerden komşu ülkeler başta olmak üzere yabancı ülkelerdeki dişhekimleri ile bunların yardımcılarının da yararlanabilmesi için girişimlerde bulunmak; yararlanmak isteyenlere olanaklar sağlamak,
 • Görevleri arasında yer alan iş ve işlemlerin bir kısmının ya da tamamının yapılması için görevlendirmeler yapmak veya hizmet almak,
 • MYK tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Bu maddede Akademi’nin düzenleyeceği, düzenleteceği veya belgelendireceği belirtilen eğitimlerin TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma ve Kredilendirme Yönergesi koşullarına uygun olması gerekir.

(3) Akademi faaliyetlerinde üretilen veya Akademi tarafından desteklenen eserlerin fikri haklarının TDB’ye ait olması için ilgililerle gerekli anlaşmalar Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Akademinin Bütçesi

MADDE 7- (1) Akademi’nin bütçesi TDB tarafından belirlenir.

MADDE 8- Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantılar için, miktarına TDB Genel Kurulunda karar verilen harcırah ödenir.

MADDE 9- (1) Bu Yönerge, MYK ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, MYK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

[1] Dişhekimliği eğitim ve uygulamalarına yönelik eğitsel ve bilimsel yayınlar yapmak,

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam