1. Ana Sayfa
 2. Sayfa Bulunamadı!
 3. Protokoller
 4. Yargitay Başkanliği Hak Sahiplerine Türk Dişhekimleri Birliğine Kayitli Serbest Dişhekimlerince Diş Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasina İlişkin Protokol
YARGITAY BAŞKANLIĞI HAK SAHİPLERİNE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNE KAYITLI SERBEST DİŞHEKİMLERİNCE DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

Taraflar

MADDE 1 - (1) Bu Protokol, Yargıtay Başkanlığı ile Türk Dişhekimleri Birliği arasında imzalanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Protokol, Yargıtay Başkanlığı tarafından tedavi yardımları karşılanan ve bu Protokolün 5 inci maddesinde belirtilen hak sahiplerine, serbest Dişhekimlerince diş tedavi hizmetlerinin sunulması, bu hizmetlere ödenecek bedellere ilişkin esas ve usuller ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Protokol, 24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen “Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları,ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların Emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde ödenmek üzere 07.06.1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Protokolde geçen;

 • a) Ayakta tedavi: Hastanın hekim tarafından kendi hizmet veya işyerinde yatırılmadan tedavi edilmesini,
 • b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 • c) Birlik: 3224 sayılı Kanunla kurulan Türk Dişhekimleri Birliğini,
 • ç) Fatura inceleme: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Kurumca ödenmesi gereken sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tüm sağlık harcama belgelerinin, ödemeye esas olmak üzere bu Yönetmelik, ilgili mevzuat, esaslar, emsal sözleşmeler ve protokoller ile gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak suretiyle, Yargıtay Başkanlığı İdari Teşkilatında hekim, dişhekimi ve eczacı kadrosunda istihdam edilenler ile görevlendirilen personel tarafından incelenmesini,
 • d) Hak sahipleri: Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, ölenlerin dul ve yetimlerini,
 • e) Kurum: Yargıtay Başkanlığını,
 • f) Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, usul ve esasları,
 • g) Oda: 3224 sayılı Kanunla kurulan Dişhekimleri Odalarını,
 • ğ) Ödemeye esas tıbbi malzeme bedeli: Protez ve ortezler ile tıbbi sarf malzemeler için, Tebliğ eki listelerdeki fiyatları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıt ve bildirim işleminin tamamlanması koşulu ile Tebliğ eki listelerinde yer almayanlar için Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında en son tespit edilen KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutarı, bu Ekranda fiyat tespiti yapılmayan malzemeler için sağlıkla ilgili giderin yapıldığı il ya da Ankara Ticaret Odasının belirlediği ve onayladığı fiyatı,
 • h) Sağlık Harcamaları Bilgi Sistemi: Serbest Dişhekimleri ile fatura kayıtlarının tutulduğu ve takibinin yapıldığı sistemi,
 • ı) Serbest dişhekimi: 3224 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde tarif edilen Odaya kayıtlı, mesleklerini serbest olarak icra eden Dişhekimlerini,
 • i) TDB Ücret Tarifesi: Birlik tarafından tasdik edilen muayene ve tedavi ücretlerinin yer aldığı Türk Dişhekimleri Birliği Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini,
 • j) Tebliğ: Sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,
 • k) Tedavi: Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi sağlık hizmeti ve tıbbi ürün kabul edilen durumlarda muayene ve teşhis ile birlikte hastanın ihtiyacına göre hastalığı süresince hekim tarafından tıbbi yöntemlerin uygulanmasını,
 • l) Yönetmelik: Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

Hizmetten yararlanacaklar

MADDE 5 - (1) Bu Protokolle düzenlenen hizmetlerden, 4 üncü maddesinin (d) bendinde sayılan hak sahipleri yararlanır.

Hak ve yükümlülükler

MADDE 6 - (1) Kurumun hak ve yükümlülükleri;

 • a) Kurum, sunulan tedavi hizmetleri karşılığında, serbest Dişhekimlerine Yönetmelik ve Protokol ile belirlenen esas ve usuller doğrultusunda ödeme yapmakla yükümlüdür.
 • b) Bu Protokol kapsamında serbest Dişhekimleri tarafından verilen hizmet ve işlemlerde Kurum ve Birlik inceleme ve kontrol hakkına sahiptir. Kurum ve Birlik bu yetkisini gerekli gördüğü hallerde kullanır.
 • c) Yönetmelik ve Protokol hükümlerine aykırı olarak fatura düzenlediği tespit edilen serbest Dişhekimleri hakkında genel hükümlere göre takip yapılır.
 • ç) Serbest Dişhekimlerine, Sağlık Harcamaları Ödeme Bilgi Sisteminden fatura ödemelerini takip edebilmeleri için Kurum tarafından şifre verilir.

(2) Serbest dişhekiminin hak ve yükümlülükleri;

 • a) Serbest dişhekimi, Yönetmelik ve Protokol hükümleri, ayrıca faaliyeti ile ilgili olarak Bakanlık ve Birlik tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
 • b) Serbest dişhekimine, sunduğu tedavi hizmetleri karşılığında Yönetmelik ve Protokolde belirlenen esas ve usuller doğrultusunda ödeme yapılır.
 • c) Serbest dişhekimi, sunmuş olduğu tedavi hizmetleri ve düzenlediği faturalara ait her türlü bilgi ve belgenin doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu kabul ve taahhüt eder.
 • ç) Protokol kapsamında olan ve Kurumca karşılanan hizmet bedelleri hak sahiplerinden, karşılanmayanlar ise Kurumdan talep edilemez.
 • d) Hak sahiplerinin, tedavisine ilişkin belge ve bilgiler gizli olup, içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam