1. Ana Sayfa
  2. Mevzuat
  3. Protokoller
  4. Tbmm İle Tdb Arasinda, Hak Sahiplerine Ağiz Ve Diş Sağliği Hizmetleri Sunulmasina İlişkin Protokol

I.Genel Hükümler

Madde 1- Bu sözleşmede kullanılan Kurum deyimi Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni, Birlik deyimi Türk Dişhekimleri Birliği`ni, Oda deyimi ilgili Dişhekimleri Odasını, Yönetmelik deyimi, Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmeliği ifade eder.

Madde 2- Bu protokol, TBMM Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hak sahibi olanlar ile T.B.M.M den sevk suretiyle ve sadece ortodontik tedavi amacıyla T.B.M.M. memurları, bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, ana, babası ile yaş, öğrenim durumu ve medeni halleri uyan çocuklarına, T.B.M.M.`de geçici görevlendirilen personel ve milletvekili danışmanlarına; Yönetmelik ve Protokol hükümleri çerçevesinde teşhis ve tedavilerinin özel ağız-diş sağlık kuruluşunda yapılması, reçetenin düzenlenmesi ve fatura bedellerinin Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesine göre ödenmesi hususlarını kapsar.

Açıklama: T.B.M.M. memurları, bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, ana, babası ile yaş, öğrenim durumu ve medeni halleri uyan çocuklarına, T.B.M.M.`de geçici görevlendirilen personel ve milletvekili danışmanları, 15.01.2010 tarihi itibarıyla Protokol kapsamından çıkarılmıştır. Konu ile ilgili TBMM Başkanlığı`ndan gelen 05.01.2010 tarihli yazı için tıklayınız...

Madde 3- Dişhekimi hastalarının teşhis ve tedavisini yaparken Yönetmelik ve bu protokol hükümlerine uymayı taahhüt eder. Dişhekimi anılan görevin yerine getirilmesinde, mevcut hukuksal düzenlemeler ile bağlı olup, Kurum hekimlik mesleğinin kendine özgü bağımsız karakteristiğine ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne ayıkırı tutum sergilemeyecektir.

Madde 4- Bu protokol hükümlerine uygun olarak sunulan teşhis ve tedavi hizmet karşılığında Türk Dişhekimleri Birliği tarafından düzenlenen Asgari Ücret Tarifesine uygun ücret ödenir. Kurum tarafından incelenen faturanın bedeli 30 gün içerisinde Dişhekiminin yada Özel Ağız-Diş Sağlık Kuruluşunun bildirilen banka hesabına yatırılır.

Madde 5- Bu protokol Türk Dişhekimleri Birliği`ne bağlı Odalara kayıtlı tüm dişhekimleri için geçerlidir. Protokol hükümlerini ihlal eden, Kurumu yanıltmaya yönelik işlemlerde bulunan dişhekimi hakkında Kurum Birliğe şikayette bulunur. Kurumun ve Birliğin görevlendirdiği birer dişhekiminden oluşan heyet gerekli tıbbi ve mali incelemeyi yapar. Yapılan inceleme sonunda hatalı bulunan dişhekimi ve özel ağız-diş sağlık kuruluşu veya kurumu protokol kapsamından 1 yıl men edilir. Aynı hekimin veya özel ağız diş sağlık kuruluşunun ikinci kez ihlalinde protokol kapsamından 3 yıl men edilir. Dişhekimleri kapsam dışı bırakıldıklarının kendilerine bildirildiğinde tedavilerine başlanmış olan hastaların isimlerini aynı gün Dişhekimleri Odasına tedavi planı ile birlikte bildirir. Bu hastaların tedavileri bitene kadar yine bu protokol koşullarına uygun hizmet vermeye devam eder, ancak protokol kapsamında olan yeni hasta kabul edemez. Bu sebeple kapsam dışı bırakılanlar Kurum, Birlik veya Dişhekimleri Odasından herhangi bir tazminat talep edemez. Kurumun, Dişhekiminin veya özel ağız- diş sağlık kuruluşunun, Kuruma verdiği zararın tazmini ile varsa cezai yollara başvurma hakları saklıdır. Bu madde düzenlemesi Birliğin kendi mevzuatı çerçevesinde yürüteceği disiplin soruşturmasına engel değildir.

Madde 6- Kurum yukarıdaki 5. maddeye göre kapsam dışı bırakılan Dişhekimi veya özel ağız-diş sağlık kuruluşunu, uygun yollarla hak sahiplerine duyurur.

Madde 7- Tebligatlar, Dişhekimi ve Özel Ağız-Diş Sağlık kuruluşunun Birlik tarafından Kuruma verilen adreslerine yapılır. Talep halinde adresler 10 gün içinde ilgili Oda tarafından Kuruma bildirilir. TBMM Genel Sekreterliğine yapılacak tebligatlar Kuruma yapılmış sayılır.

Madde 8- Kurum yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 10 gün içinde Birliğe bildirilir. Protokole eklenmesi gereken hususlar karşılıklı görüşme yoluyla tespit edilir ve eklenir. Protokol, Birliğin T.D.B.D adlı resmi yayın organında, Birliğin ve Kurumun web sitesinde ve ihtiyaç duyulan diğer yollarla duyurulur. Odalara resmi tebligat yapılır.

Madde 9- İşbu protokol süresi imza tarihinden itibaren 1 yıl olup taraflardan herhangi birinin sözleşmenin sona ermesinden 1 ay öncesinde fesih bildiriminde bulunmaması durumunda kendiliğinden aynı süreyle uzar.

II.Özel Şartlar

Madde 10- (11.03.2009 tarihinde değiştirilmiştir.) Hak sahiplerinin teşhis ve tedavileri, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Yönetmelik çerçevesinde bazı tedavilerde istenecek belgeler ve ödeme koşulları aşağıdaki gibidir.

Özel ağız-diş sağlık kuruluşlarında çalışan Dişhekimlerine yaptırılan tedaviler, Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde yazıldığı şekliyle ve hangi dişe, hangi çeneye ve ağız içinde hangi bölgeye ait olduğu açıkça belirtilerek fatura edilmelidir.

Çalışma saatleri dışında, gece veya muayenehane dışında hastanın bulunduğu yerde yapılan tüm uygulamalarda, müdahaleyi gerektiren Dişhekimi raporu (varsa hastalığı ile ilgili heyet raporu) faturaya eklenmelidir.

Alt ve üst çenede yapılan her türlü tedavileri gösteren periapikal veya panoramik radyografilerin faturaya eklenmesi zorunludur.

A) Oral Diagnoz

1. Ağız ve diş cerrahisi işlemlerinden büyük-küçük kist operasyonları, büyük-küçük odontojenik tümör operasyonları, büyük-orta-küçük tüm operasyonlar vb.

2. Gömülü diş çekimi (mukoza veya kemik retansiyonlu), gömülü kanin, premolar çekimi, kök ucu rezeksiyonu işlemleri,

3. Kanal tedavisi (gangren veya periapikal lezyonlu dişlere uygulanan kanal tedavilerinde de),

4. İmplant tedavisi,

5. Veneer Kron tedavisi yapıldığında,

6. Ortodontik tedavi,

7. Maxilla ve Mandibula Fraktürlerinde,

Yukarıda yapılan işlemlerin tümünde 1 adet teşhis ve tedavi amaçlı, 1 adet sonuç kontrol filmi olmak üzere toplam 2 adet panoramik x-ray zorunludur. (Kanal tedavisinde, kuafaj tedavisinde periapikal veya digital röntgen olabilir.)

8. Radio-vizyografi (RVG) periapikal film gibi değerlendirilir.

9. Bilgisayarlı tomografi-Bilgisayarlı eklem tomografisi; sadece Tempora Mandibular Eklem problemi olan hastalar ve implant hastaları için ödenir.

10. a) Tükürükte akış hızı ve tamponlama kapasite tayini,

b) Tükürükte mikrobiyolojik analiz,

c) Kontrol Hekim muayenesi,

d) Oral hijyen eğitimi,

e) TME ve kas muayenesi gerekli tetkikler olmadan,

f) Teşhis ve Tedavi Planlaması

Yukarıdaki işlemler için ödeme yapılmaz.

B) Tedavi Ve Endodonti

1. a) Her türlü amalgam ve kompozit dolgu yenilemeleri 1 yıldan önce,

b) Dentin bağlayıcısı,

c) Dolgu tamiri,

d) Dolgu sökümü,

e) Köprü ve kron altında kalan dolgular,

f) Kanal dolgusu sökümü,

g) Kanal pansumanı 2 defadan fazlası için,

h) Kanal extirpasyonu,

ı) Lokal anestezi (infiltratif–rejyonal),

i) Çürük erozyon risk tamiri,

j) Direkt kompozit veneer,

k) Aynı dişe O-MO-DO-MOD dolguları ile BlackV. Dolgusu yapılmış ise BlackV için Yukarıdaki işlemler için ödeme yapılmaz.

2. Diş ağartma (tek diş)- (alt-üst çene); tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafla belgelendirildiği takdirde bir kez ödenir.

C) Pedodonti

1. Fissür örtülmesi; (14 yaşına kadar)1 kez ödenir.

2. Yerel flour uygulaması; (14 yaşına kadar) 6 aydan önce ödenmez.

D) Protez

1. Hareketli ve sabit protezlerde 2 yıldan önce protezin yenilenmesi gerektiğinde; tedaviye başlanmadan önce protezin yenilenme nedeninin belirten rapor ve proforma fatura kuruma bildirilir, kurum tarafından uygun görülmesi durumunda protez yapılır.

2. Hassas tutuculu protez yapıldığında hassas tutucu bedeli faturaya ilave edilir. Ancak hassas tutucuya ait laboratuar faturasının fotokopisinin de doktor faturasına iliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hassas tutuculu protezler de hassas tutucu üzerine gelen bölümde kron işlemesi yapılırsa bunun bedeli, ödenmez.

3. İmmediat Protez; aynı faturada İmmediat Protez, Tam Protez veya Hareketli Protez tedavi olarak belirtilemez. Ancak İmmediat Protez tedavisinin üzerinden en az 4 ay geçmesi halinde Tam veya Hareketli Protez tedavileri ayrıca fatura edilebilir.

4. Okluzal Aşındırmalar ve Okluzyon Düzeltilmesi, Geçici Kron, Gece Plağı (1 yıldan önce) ödenmez.

5. Diş Protez tedavileri sırasında, kullanımına ihtiyaç duyulan altın, platin, paladyum- platin, iridyum-platin, iropal vb. kıymetli madenler ile argenco 23, begogold EWL, polliag-M vb. bileşiminde kıymetli maden bulunan malzemeler ile zirkonyum bedelleri, ödenmez.

6. Veneer Kron ödeme esaslarımız; Tam Seramik Kron (metal desteksiz), Laminate Veneer Kron (seramik); ödenmez,
yapıldığında Veneer Kron (seramik) bedeli ödenir.

E) Periodontoloji

1. Detertraj (diş taşı temizliği) (alt-üst çene) tedavisinde 6 (altı) aydan önce ödeme yapılmaz.

2. Detertraj (diş taşı temizliği) ve Subgingival Küretaj tedavileri aynı faturada ise Detertraj (diş taşı temizliği) tedavisi, ödenmez.

F) Ağız Ve Çene Cerrahisi

1. Radikuler kist operasyonlarında kök ucu rezeksiyonu tedavi bedeli; ödenmez.

2. Greftleme, Biometeryal uygulaması veya Membran uygulaması gerektiren cerrahi müdahale faturalarına, ilgili firma tarafından hasta adına düzenlenen malzeme faturaları eklenmesi zorunludur. Detaylı epikriz (operasyon notu) ile birlikte olmalıdır.

3. Kemik içi implant bedelleri, hak sahipliği süresince ve altı adeti geçmemek üzere Kurumca ödenir.

4. Kemik içi dental implant uygulamalarında kullanılan malzemelere ait faturalar ise; sadece kemik içi dental implantın cerrahi uygulamasında kullanılan, implant gövdesi, iyileşme başlığı ve daimi başlığı (abutment) ödenir.

5. İmplant tedavilerinde ilaveten yapılan, Bio-meteryal ve Membran uygulamaları Türk Dişhekimleri Birliği Fiyat Listesindeki Periodontoloji tarifesinden ödenir.

6. Sinüs lifting açık cerrahi yapıldığı zaman ödenir.

7. Sadece Mental Retardasyon hastalarına yapılan sedasyon ve nörolept vb.anestezi ödenir.

8. Kemik içi implant cerrahi ve protetik aşamaya ait malzeme faturaları firma tarafından fatura edilmeli ve Dişhekimi tedavi faturasındaki kalemlere eklenmemelidir.

G) Ortodonti

1. Ortodonti tedavilerinde; tedavi süresinin uzun ve tedavi aşamalarının çok sayıda olması nedeniyle, ortodonti uzmanı sadece yaptığı tedavileri (her aşama için ayrı) fatura edebilir.

2. 8 Aydan az süren sabit ortodontik tedavilerde pekiştirme tedavisi ve buna ait apareyler;
ödenmez.

3. Erişkin ortodontik tedavilerinde; sadece yapılan işlemler ödenir.

4. Ortodontik fotoğraf, ortodontik fotoğraf analizi, kemik yaşı tayini, süt dişlerine uygulanan bant, braket ve kayıp aparey yapımı ödenmez.

5. Tedavi boyunca en fazla 8 bant, 20 braket, 8 ark teli (4 alt çene, 4 üst çenede), 3 hareketli aparey (tek çenede), 2 pekiştirme apareyi, başlangıçta çekilen birer adet panoramik ve sefalometrik radyografi ödenir.

6. Pekiştirme tedavisi yapılan hastanın yeniden tekrar edilen ortodontik tedavi faturası ödenmez.

7. Yarım bırakılan ortodontik tedavilerin, yeniden başlanması durumunda; ilk yapılan tedaviler tekrar ödenmez.

Yukarıdaki şartlara ve Birlik Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak düzenlenen fatura bedelleri Yönetmelik gereğince fatura incelemesi yapılmak suretiyle 30 gün içinde Kurumca ödenir. Fatura incelemesi sırasında ilgililerden açıklama veya düzeltme istenmesi durumunda, bu yapılıncaya kadar süre işlemez.

Protokol ve Yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlenen, Birlik Asgari Ücret Tarifesini aşan fatura bedelleri hiçbir surette ödenmez.

Hak sahiplerinin sağlık bilgileri, tedavi, teşhis, reçete ve faturaları ile ilgili hususlar Birlik, Oda, Dişhekimi veya Özel Sağlık Kuruluşu tarafından açıklanamaz.

Faturalarda tedavinin başlama ve bitiş tarihi, hak sahibinin tedavisinin bittiğine dair imzası ile düzenleyenin TC. Kimlik ve Vergi Numarası yer alır.

İşbu sözleşme 11.03.2009 tarihinde taraflarca okunarak TBMM Başkanlığı ve Birlik yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra hüküm ifade etmek üzere imzalanmıştır.

İşbu sözleşme TBMM Başkanlığınca 11.03.2009 tarihinde onaylanmıştır.İşbu sözleşme Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunda görüşülerek 11.03.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Adına
TBMM Genel Sekreteri A.Osman KOCA
Dişhekimleri Birliği Adına
Genel Başkanı
Prof.Dr.Murat AKKAYA

İşbu sözleşme TBMM Başkanlığınca 11.03.2009 tarihinde onaylanmıştır.

İşbu sözleşme Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunda görüşülerek 11.03.2009 tarihinde onaylanmıştır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et