1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Yetkisiz Meslek İcrasi Ve Reklam Yapan Kişiye T.c. Ticaret Bakanliği Reklam Kurulundan 104.781 Tl Ceza
YETKİSİZ MESLEK İCRASI ve REKLAM YAPAN KİŞİYE T.C. TİCARET BAKANLIĞI REKLAM KURULUNDAN 104.781 TL CEZA

Şikayet Edilen Reklam: Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde şahsa ait hesap üzerinden 2020 yılında yayınlanan tanıtımlar.

Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet, Sosyal Medya

Tespitler: İnceleme konusu tanıtımlarda, anılan şahsın "Ünlü Dental" isimli bir kuruluş ismini kullanarak "Mithatpaşa Caddesi, Kızılay" adresinde faaliyet gösterdiğini belirttiği, paylaşım sayfalarında bulunan telefon numaraları üzerinden hasta kabul ettiği, ayrıca tanıtımlarda "İmplant, Zirkon, Ortodonti, Protez, Lamine, Diş Estetiği, Kaplama, Tel Tedavi" , "Ünlü Dental", "Kendi işimin patronuyum :))" şeklinde ifadeler ile hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflara, ağız ve diş görüntülerine yer verildiği ve ağız ve diş sağlığı alanında paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: Ülkemizde hasta tedavi etme yetkisinin, yalnızca, tıp fakültesinden mezun olan ve bu alanda diploma sahibi olan “tabiplere” ve "diş tabiplerine" ait olduğu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 1. maddesinin “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.”, 8. maddesinin “Türkiye'de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumi surette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak herhangi bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul ve ilan edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtısas vesikasını haiz olmalıdır.”,  hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıstan hasta tedavi etmeye yetkili olup olmadığınız hususunda istenilen bilgi, belge ve görüş isteme yazımıza herhangi bir cevap verilmediği ve söz konusu belgelerin Bakanlığımıza sunulmadığı, dolayısıyla tanıtımı yapılan alanda faaliyet göstermeye şahsın yetkisinin bulunmadığı,   

Bu bağlamda, anılan şahsın diş tabibi olmadığı halde, inceleme konusu tanıtımlarda, "İmplant, Zirkon, Ortodonti, Protez, Lamine, Diş Estetiği, Kaplama, Tel Tedavi" , "Ünlü Dental", "Kendi işimin patronuyum :))" şeklinde ifadeler ile hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflara, ağız ve diş görüntülerine yer verilmesinin, ağız ve diş sağlığı alanında paylaşımlarda bulunmasının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olmasının yanı sıra sağlık mevzuatına aykırılık oluşturduğu değerlendirilmiş olup,

Dolayısıyla, inceleme konusu tanıtımların;

- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 1, 8, 40, 25 ve Ek 13 üncü maddeleri,

- Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin 5/c maddesi,

- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi,

- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-ğ, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 7/5-c, 7/5-g, 9, 26 ve 32 nci maddeleri,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna,

Buna göre, reklam veren kişi hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 104.781-TL. (Yüzdörtbinyediyüzseksenbir Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

Reklam Kurulu kararları için tıklayınız: https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kurulu-kararlari

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam