1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Dişhekimleri, Üç Ay Süreyle Kurumlarindan Ayrilamayacaktir
DİŞHEKİMLERİ, ÜÇ AY SÜREYLE KURUMLARINDAN AYRILAMAYACAKTIR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.03.2020 tarih ve E.1052 sayılı Genelge ile (kamu ve özel) bütün sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarının görevlerinden ayrılmalarına üç ay süreyle izin verilmeyeceği kararı alındığı duyurulmuştur.

Söz konusu Karar, Bakanlık’ta kurulan Kapasite Değerlendirme Komisyonu tarafından alınmıştır. Komisyon Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesi ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 4.Maddesine göre muayanehane haricindeki sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ilgili planlama yapmak üzere kararlar almaktadır.

Bu bağlamda, Karar’da yer alan bütün sağlık kuruluşları ve bu sağlık kuruluşlarında görev yapan bütün sağlık çalışanlarının kapsamda olduğuna ilişkin ifadenin muayenehaneler dışında kalan sağlık kurum ve kuruluşları olarak anlaşılması gerekir. Dolayısıyla, bu Karar uyarınca; poliklinik, merkez veya hastane yahut Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görevli dişhekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerinden/işlerinden ayrılmalarına Bakanlık tarafından 27.06.2020 tarihine kadar izin verilmeyecektir.

Komisyon tarafından alınmış olan bu kararın yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle ihtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının görevde tutulabilmesi için alındığı anlaşılmaktadır.

Bu kararın sonucu olarak, süreçte alınacak ikinci bir karar ile yasak kaldırılmadığı takdirde, 27.06.2020 tarihine kadar dişhekimlerinin kurumlarından ayrılmaları ya da kurumlarının haklı bir sebep olmaksızın (Devlet Memurları Kanunu m.125, İş Kanunu m.25/2) hizmetten ayırmaları mümkün olmayacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.


 

SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Bu genelge muayenehaneleri kapsıyor mu?

Genelge konusu kararı alan Kapasite Değerlendirme Komisyonu’nun yetki alanı tanımlanırken “Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda muayenehaneler hariç, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır” denilmiştir. Bu nedenle, söz konusu Genelge muayenehaneleri kapsamamaktadır.

2. Genelgede yer alan “görevlerinden/işlerinden ayrılmamaları” ifadesi ile kastedilen nedir?

Genelge’nin amacı salgın hastalıkla mücadelede temel rol üstlenmiş olan sağlık çalışanlarının hizmetten çekilmesinin önlenmesidir. Bir başka anlatımla, sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasitelerinin azalmasını önlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda, hastane, merkez ya da polikliniklerdeki sağlık çalışanları istifa edemeyecekleri gibi işten de çıkartılamayacaktır. Bu Genelge sağlık kuruluşlarının kapasitesinin korunmasına yöneliktir; söz konusu kapasitenin tam olarak görevde olmasına ilişkin herhangi bir hüküm içermemektedir. Bir başka anlatımla, ağız diş sağlığı merkez ve polikliniklerinin pandemi sebebiyle kısmen veya tamamen hizmet vermemesi mümkün ise de sağlık çalışanlarının bu sebeple işten çıkarılmaları söz konusu Genelge ile yasaklanmıştır. Daha açık söyleyişle, Genelge ile yasaklanan sağlık kuruluşunun geçici olarak kapanması değil sağlık çalışanlarının işten ayrılmaları/çıkarılmalarıdır.

3. Yardımcı personeli de kapsıyor mu?

Sağlık hizmetleri sınıfındaki yardımcılar da kapsamdadır. Örneğin hemşire, radyoloji teknisyeni veya diş protez teknisyeni gibi çalışanlar sağlık çalışanı iken temizlik görevlisi veya güvenlik görevlisi gibi sağlık hizmetine katılmayanlar sağlık çalışanı değildir.

 

Paylaş

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam