1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. E-Defter Hakkinda Bilgilendirme
E-DEFTER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Daha öncede duyurduğumuz 17/12/2017 tarihinde yayınlanan 486 sıra nolu tebliğe göre Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan sistemi kullanmaya başlayacaklardır. Konu ile ilgili olarak Odamız Mali Müşaviri Sayın Suat DURMUŞ tarafından hazırlanan bilgi notu ayrıntılı olarak hazırlanmış ve aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Defter-Beyan Sistemini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla meslek mensuplarına yaptırabilecekleri gibi,

Kendileri gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunarak da yapabilirler. 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir. Daha önce şifre almamış meslektaşlarımız isterlerse Gelir Vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak şifre alabilirler. 

Başvurular meslektaşlarımız ya da meslek mensupları aracılığı ile 31 Ocak 2018 tarihine kadar vergi dairesine yada vergi dairesinden alınan şifre ile www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 01/01/2018 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren meslektaşlarımız ise kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.

Kayıt zamanı

(1) Defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

Sistem üzerinden tutulabilecek defterler

(1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

(2) Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

(3) Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

(4) Serbest meslek hesap hülasası (özeti)  yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

 

BİLGİ İÇİN:

Suat DURMUŞ

Ankara Dişhekimleri Odası

Mali Müşaviri

Gsm: 0532 441 61 30

Paylaş

Diğer Duyurular
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam