1. Ana Sayfa
  2. Duyurular
  3. Birden Fazla Sağlik Kuruluşunda Çalişma Hakkinda Bilgilendirme
BİRDEN FAZLA SAĞLIK KURULUŞUNDA ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türk Dişhekimleri Birliği’nden Odamıza gönderilen ve “Dişhekimlerinin Birden Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” konulu genelgelerini bilgilendirmek amacıyla sizlerle paylaşmıştık.

Ancak, yanlış anlaşılmalara neden olmamak amacıyla aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği duymaktayız.

Dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışmalarına 3224 Sayılı Kanunun 42. maddesinden aldıkları yetki ile Oda Yönetim kurulları izin vermektedir. Odamıza kayıtlı dişhekimlerinin sayısı, verilen hizmetin gerekleri , bütün dişhekimlerinin edinebildikleri bir işte çalışma hakkının korunabilmesi kapsamında , Ankara Dişhekimleri Odası olarak ikinci bir işte çalışma taleplerine onay verme koşullarımız oluşmamaktadır. Ayrıca Ankara’da kamunun Türkiye’de tüm şehirlerden fazla dişhekimi istihdamı ve kişi başına düşen dişhekimi sayısı ile hastaların açısından bakıldığında da sağlık hizmetine ulaşamama gibi bir sorunun oluşmadığı ortadadır.

1219 Sayılı Yasanın 29 ve 30. maddelerinde dişhekiminin görev ve yetki alanı ile eğitimine ilişkin kurallar belirtilmiştir. 43. maddesinde ise “Bir diştabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur ( yasaktır )” denilerek mesleği icra koşuluna yer verilmiştir. Bu düzenleme ile paralel bir şekilde bir başka mesleği icra koşulu ise 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. Maddesinde yer almaktadır. Maddede “Özel kurum ve işyerinde görevli dişhekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum veya işyerinin dişhekimliği görevini alamazlar” şeklindedir.

Oda Yönetim Kurulları, “ikinci görev konusunda başvuruları iş hacmi, ikinci görevlerin dişhekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzeri hususları da göz önünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karara bağlar.” düzenlemesi ile çalışma hakkı ve sağlık hakkı kapsamında çalışma koşulu belirlenmiştir.

Tüm bu hükümlerle bağlantılı olarak 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde ise “ 3224 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirlenen bildirimleri yapmamak veya gerekli izinleri almadan; birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak, birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışmak, başka özel sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimini çalıştırmak” ceza gerektiren fiiller arasında gösterilmiştir.

Burada yalnızca çalışma hakkı ve sağlık hakkı ile bağlantılı başlıca kurallara değinilmiştir. Esasen dişhekimlerinin verdikleri sağlık hizmetlerinin niteliğinden kaynaklanan süreklilik, tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar dahil her türlü acil sağlık hizmeti ile ilgili olarak ulaşılır olma, hastaların seçtikleri hekimden sağlık hizmetini alma gibi haklar da çalışma hakkının çerçevesini belirleyen toplumsal gereklilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki bu konuyla ilgili odamız bölgesinde yaşanan görüş ayrılıkları sebebiyle devam eden hukuksal süreçte devam etmekte olup sonuçlar sizlerle paylaşılacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı Odamız birden çok yerdeki mesleki çalışmalara, dişhekimi mevcudiyeti olmayan ve hastaların hekime ulaşma güçlüğü bulunan  bölgeler için onay verebilmektedir.

Paylaş

Diğer Duyurular
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam