1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Yök Diploma Denklik Yönetmeliği’Ne Yürütmeyi Durdurma

Sevgili Meslektaşlarımız;

YÖK’ün 06.11.2010 günlü Resmi Gazetede yayınlanan diploma denklik yönetmeliğinin 9 maddesinde; "Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir." Kuralının yürütmesi durdurulmuştur. Konu ile ilgili Danıştay 8. Daire kararı aşağıdadır.

T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2010/9959

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Vekili Av. Öztürk Türkdoğan

Necatibey Cad. No:82/13 - Kızılay/ANKARA

Davalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Bilkent/ANKARA

Vekili Av. Murat Öztürk - (Aynı yerde)

Davanın Özeti: 6.11.2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinin 2. paragrafının iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Usul yönünden, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği, esas yönünden; seviye tespit sınavı uygulamasının idarelerin takdirinde olduğu, getirilen bu hüküm ile bu konuda bir öngörülebilirlik ve alenilik sağlandığı belirtilerek, davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ'ün Düşüncesi: 6.11.2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrasının ç bendinin 2. alt bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Yükseköğretim Kurumu Genel Kurulu kararıyla önceden hangi yükseköğretim kurumlarının seviye tespit Sınavına tabi olmayacağının belirlenmesinin, eğitimin niteliği ve denkliği konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılmaması sonucunu doğuracağından, anılan hükmün yürütmesinin durdurulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci' maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; 6.11.2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 9. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin - 2.alt bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 27/2 maddesinde; "Danıştay veya İdare Mahkemeleri, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." kuralına yer verilmiştir.

2547 sayılı Yasanın 7. maddesinde, Yükseköğretim Kurulunun görevleri bentler halinde sayılmış, (p) bendinde de, "Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek" Yükseköğretim Kurumlarının görevleri arasında belirtilmiştir.

Yasanın 7. maddesinin (p) bendine dayanılarak hazırlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği", 06.11.2010 gün ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 11.5.2007 gün 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelik, sözü edilen bu yeni Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 9. maddesinin ç fıkrasının 1. cümlesinde, "mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur." kuralı yer almaktadır.

Yönetmeliğin iptali istenen 9/1-ç-2 hükmünde; "Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir." kuralı düzenlenmiştir.

Yukarıda da hukuka uygun bulunan Yönetmeliğin 9. maddesinin (ç) bendinin ilk cümlesi uyarınca esas olan, denkliği için başvurulan, mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması halinde, seviye tespit sınavı yapılmasıdır.

9/1-ç-2 alt bendinde belirtilen önemli alanlarda (hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik), Genel Kurul kararıyla önceden, hangi yükseköğretim kurumlarının seviye tespit sınavına tabi olmayacağının belirlenmesi, eğitimin niteliği ve denkliği konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılamaması sonucunu doğuracaktır.

Öte yandan; davalı idarece, diğer alanlardan ayrı tutulmak suretiyle neden yalnızca bu beş alana yönelik olarak böyle bir kural öngörüldüğü de, somut olarak ortaya konulamamıştır.

Bu nedenlerle, bu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında yazılı koşullar oluştuğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 05.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam