1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Sorumlu Hekimden İzin Almaksizin Görev Yerini Terk Etme Konulu Hukuki Görüşümüz Hk.

Odamız üyesi olan ve kamu kurumunda çalışan meslektaşımıza kurumunca yazı tebliğ edilmiş olup, ilgi yazıda görev yerini sorumlu hekimden izinsiz terk etmemesi gerektiği, aksi durumda 657 Sayılı Kanun uyarınca işlem yapılacağı belirtilmektedir. Bu yazıya ilişkin Odamız hukuk danışmanlığı tarafından üyemiz adına hazırlanmış olan cevabi yazının içeriği aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilindiği üzere idarenin teşkilat yapısı yorum yoluyla tesis edilmemekte, Kanun ve alt normlarla düzenlenmektedir. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenlenmekte, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği’nde ise birim ve amirlere yer verilmektedir. Bu Yönetmelik uyarınca sorumlu hekim gibi unvan sağlık birimlerinde bulunmamakta, amirliğin ise Başhekimlik olduğu anlaşılmaktadır. 657 Sayılı Kanunda ise amirin tanımı ve görevleri sıralanmıştır.

Madde 10 - Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Madde 11 - Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Her iki düzenleme amirin izin de dahil işlerdeki yetkili ve sorumlu kişi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamı ile teşkilat Yasası’nda ve alt düzenlemelerde olmayan bir unvan olan sorumlu hekimden izin almak gibi yetki devrine konu bir işlemin yapılamayacağı açıktır. Yazılı ikazın konusu bu anlamı ile hukuk kurallarına aykırıdır.

Mevzuata aykırı bu işlemden dönülmesi, sorumlu hekimlik uygulamasının durdurulması gerektiği aksi taktirde hukuksal girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir.

Konuyu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam