1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Reklam Ve Tanitim Kurallarina Aykirilik İle İlgili Odamiz Görüşü

Sevgili Meslektaşlarımız;

Bir süredir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına İl Sağlık Müdürlüğü birimlerince seri denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde söz konusu sağlık kuruluşlarının sahip oldukları internet sitelerinde reklam ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçe gösterilerek aykırılığın giderilmesi için süre verilmeksizin, faaliyet durdurma işlemi uygulandığı bilgisi edinilmiştir. Konuya ilişkin Odamız görüşünü siz değerli üyelerimizle paylaşmak üzere bu açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

Öncelikle diş hekimlerinin internet sitelerinde, Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerine, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 40. maddesine aykırı biçimde kendisine hasta sağlamaya yönelik reklam niteliğinde ifadelere yer veremeyeceklerini, buna aykırılık içeren internet sitelerinde gereken düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurgulamakta yarar görüyoruz.

Diğer yandan, diş hekimlerinin ilgili mevzuata ve Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz hükümlerine uygun olarak internet sitesi edinmelerinin tek başına reklam ve tanıtım kurallarına aykırılık teşkil etmeyeceği, İl Sağlık Müdürlüğünün aksi yöndeki işlemlerinin ise hukuka uygunluk taşımadığı düşüncesindeyiz.

İlgili mevzuata aykırı biçimde internet sitesinde hasta görüntülerine yer verilmesi, sahibi olunan sağlık kuruluşu lehine talep yaratmaya yönelik reklam niteliğinde ifadeler kullanılması vb. durumlarda ise eksikliğin giderilmesi için süre verilmeksizin doğrudan faaliyet durdurma cezası verilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu düşüncesindeyiz.

Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlerin ‘Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri’ ile ilgili 11.11.2011 tarihinde çıkarılan 2011/59 sayılı Genelge hükümlerinden ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerinden reklam ve tanıtım kurallarına aykırılık halinde doğrudan faaliyet durdurma cezası verilebileceğine ilişkin bir sonuç çıkarılmasının hukuken olanaklı olmadığı düşüncesindeyiz.

Nitekim ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının denetiminde uygulanan Yönetmeliğin 7 numaralı Ek'indeki ‘Denetleme Formu’nun 27. sırasında ‘Kuruluşta reklam, tanıtım ve bilgilendirme yasağı ve düzenlenmesine uyuluyor mu?’ sorusu kapsamında reklam kurallarına aykırı bir tutumun var olup olmadığı konusunda denetim yapılması öngörülmüştür. Satırın devamında ise olası bir aykırılığın tespiti halinde verilecek süre düzenlenmemiş ise de 15 günlük faaliyet durdurma yaptırımının uygulanması “Eksikliğin Devamı” koşuluna bağlanmıştır.

Hukuken denetim işlevinin esasen hukuka uygun bir işleyiş için rehberlik hizmeti olduğu dikkate alındığında öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından reklam, tanıtım ve bilgilendirme yasağına aykırı görüntü ve yazıların denetim raporunda açıkça belirtilmesi zorunludur.

Üyelerimize, bu tutulacak tutanakta söz konusu yasağa aykırı görüntü ve yazıların ne olduğunun belirtilmesini istemelerini, yasaklara aykırı görüntü ve yazılar söz konusu ise derhal düzeltmeyi ve düzeltme yapılıncaya kadar web sayfasına ulaşılmasını engelleyeceklerini taahhüt etmelerini öneriyoruz.

Bu konudaki beyanlarını denetim hazır bulundukları sırada yapılmış ise tutulacak tutanağa eklemeleri, yoksa bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne duruma ilişkin yazılı olarak bilgi vermeleri halinde faaliyetin durdurulması cezası verilmesinin bütünüyle ilgili mevzuata ve hukuka aykırı olacağı düşüncesindeyiz.

Nitekim benzer bir işlemin iptali istemiyle bir meslektaşımız tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi 2011/2636 E. sayılı kararı ile savunma beklenmeksizin ve savunma alınıp yeni bir karar verilinceye kadar işlemin yürütmesini durdurmuştur.

Üyelerimizin benzer biçimde hukuka aykırı olarak reklam ve tanıtım kurallarına aykırılık gerekçesi ile verilen faaliyet durdurma kararlarına karşı savunma beklenmeksizin yürütmenin durdurulması talebi ile iptal davası açma haklarının bulunduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Odamızın da İl Sağlık Müdürlüğü denetimlerinin ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve hukuka aykırı işlemlerin önüne geçmek amacıyla gereken girişimlerde bulunacağını üyelerimizin bilginize sunarız.

Sağlıkla kalın.
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam