1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Meslektaşlarimizdan Kat Plan Örneklerinin İstenmesi Hk.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 03.02.2015 gün ve 29256 Sayılı Resmi Gazete’de “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğünce meslektaşlarımıza tebliğ edilen yazılarda kat plan örneklerinin 2 nüsha halinde gönderilmesi istenmiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almış olan sağlık kuruluşları bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler. Mevcut durumlarının tespitinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır.” denmektedir.

3.2.2015 günlü Yönetmelik yürürlüğe konulmadan önce açılmış sağlık kurumlarının bina şartları ve fiziki standartlarla ilgili getirilen yeni şartlardan muaf olduğu dikkate alındığında kat planı örneğinin istenmesinin haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte de kurum açılışı için başvuruda gereken belgeler arasında sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi bulunmaktadır. Bu anlamı ile meslektaşlarımızdan istenilen belge İl Sağlık Müdürlüğünün zaten elinde bulunan bir belgedir.

Yine yürürlükteki Yönetmelikte de açılış için 1/100 ölçekli kroki aranmaktadır. Kroki ölçeğinde bile eski ile yeni düzenleme arasında farklılık bulunmazken İl Sağlık Müdürlüğü'nün elindeki krokinin aynısının istenmesinin de bir anlamı bulunmamaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve eklerinde ise yerleşim yeri planının tekrar isteneceğine dair bir düzenleme bulunmamakta, dişhekimlerine bu yönde bir yükümlülük yüklenmemektedir. Yönetmelik’te olmayan bir uygulama yorum yoluyla yaratılmaktadır.

İdarenin elinde bulunan bir belgenin, Yönetmelikte yeri olmaksızın meslektaşlarımızdan istenmesi son derece keyfi bir uygulamadır. Bu uygulamanın kurumun planında bir değişiklik olup olmadığının tespiti amacı ile yapıldığı düşünüldüğünde dahi denetçinin İl Sağlık Müdürlüğündeki belgeyle bu denetimi gerçekleştirebileceği ortadır. İdare yorumla yetki yaratamaz, yorumla yetkinin kapsamını genişletemez.

Sonuçta Yönetmelikte bu yönde bir yükümlülüğün bulunmaması, ilgili krokinin İl Sağlık Müdürlüğü'nün elinde olması karşısında kat plan örneğinin meslektaşlarımızdan tekrar istenmesi uygulamasına son verilmesi, örnek vermeyenler hakkında bir işlem yapılmaması, kurallara aykırı uygulamalar nedeni ile meslektaşlarımıza ait sağlık kuruluşlarına yaptırım uygulanması durumunda bu mağduriyete yol açan kamu görevlilerinin cezai ve tazminat sorumluluğu da dahil olmak üzere Oda olarak hukuksal girişimlerde bulunmak zorunda olduğumuz hususlarını içeren yazı İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmiş olup, bu tür sorunları olan meslektaşlarımız için de hukuk büromuz tarafından hazırlanmış cevabi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam