1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Karşiyaka Semt Polikliniğine Açtiğimiz Davada Yürütmeyi Durdurma

T.C.
ANKARA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

Y.D. İtiraz No: 2012/4373

Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında
Verilen Karara İtiraz Eden

(DAVACI): TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ANKARA DİŞ
HEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
VEKİLİ: AV. ZİYNET ÖZÇELİK

Tunus Cad. No.21/3 Kavaklıdere/Ankara

KARŞI TARAFLAR (DAVALI): 1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ /ANKARA

VEKİLİ: AV. BİLGEN KÜKNER - Aynı Yerde 2- YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ: Yenimahalle Belediyesi'nce açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne devredilmesine ve merkezdeki sağlık hizmetinin taşeron aracılığı ile gördürülmesine ilişkin davalı idareler işlemlerinin iptali istemiyle açılan davada; Ankara 17.İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki 06.08.2012 gün ve E:2012/619 sayılı kararın kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: Dava; Yenimahalle Belediyesi'nce açılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'ne devredilmesine ve merkezdeki sağlık hizmetinin taşeron aracılığı ile gördürülmesine ilişkin davalı idareler işlemlerinin iptali istemiyle açılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve sorumlulukları"nın düzenlendiği 14.maddesinin (a) bendinde, belediyelerin itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, defin ve mezarlıklar ile ilgili hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı; (b) bendinde, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabileceği ve işletebileceği hükme bağlanmış; 15.maddesinin (h) bendinde, "Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek." belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmış; 67. maddesinde ise, "Belediye de belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj , arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." hükmü getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Gazi Üniversitesi, Gazi Hastanesi Başhekimliği, Yenimahalle Belediye Başkanlığı ve hayırsever vatandaşlar İbrahim ve Feruzet İmirzalıoğlu arasında mülkiyeti Yenimahalle Belediye Başkanlığı'na ait Yenimahalle İlçesi, Yaşamkent Mahallesi 40877 ada 2 numaralı parselde kain taşınmaza semt polikliniği yapılması ve söz konusu binanın Belediye'ye hibe edilmesi ve binanın bitiminden sonra da sağlık tesisinin Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi'ne 25 yıllığına tahsisine yönelik 14.07.2009 tarihinde protokol yapıldığı, Yenimahalle Belediye Meclisi'nin 02.02.2010 gün ve 98 sayılı kararıyla sözkonusu taşınmazın bedelsiz olarak devrine karar verildiği, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'nca anılan ve Belediyeden tahsisli taşınmaza yönelik ağız ve diş sağlığı hizmeti alımı için ihale yapıldığı ve ihaleyi kazanan firma ve sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; "ağız ve diş sağlığı merkezi kurma ve işletme işi"nin, sağlıkla ilgili destek hizmeti niteliğinde olmayıp, asli sağlık hizmeti niteliğinde bulunması nedeniyle, Belediyece, 5393 sayılı Kanunun 14. ve 67. maddesi kapsamında, yüklenici üçüncü sahıslar ve taşeron aracılığı ile gördürülmesi mümkün olmadığından Yenimahalle Belediyesine ait Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki sağlık hizmetinin, yüklenici üçüncü şahıslar aracılığı ile karşılanmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacı itirazın kabulüne ve Ankara 17.İdare Mahkemesi'nce verilen 06/08/2012 gün ve E:2012/619 sayılı kararın kaldırılmasına; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç ve imkansız zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın YÜRÜTMENİNİN DURDURULMASINA; 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca, 19/09/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
ESAT TOKLU
33839
Üye
CAFER ERGEN
32691
Üye
ABDULLAH ŞAHİN
37914
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam