1. Ana Sayfa
  2. Ado'dan Size Özel
  3. Hukuki Görüşler
  4. Ads Yönetmeliği Uygulama Genelgesi Hakkinda Hukuki Görüşümüz

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından 20.4.2015 tarihinde 14 maddeden oluşan bir genelge yayımlanmıştır ve sağlık kuruluşlarına tebliği devam etmektedir. Ekte sunmuş olduğumuz genelgenin Odamız hukuk danışmanlarınca incelenerek oluşturulmuş hukuki değerlendirmesini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Ads Yönetmeliği Uygulama Genelgesi Hakkında Hukuki Görüş

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili Bakanlığa çok sayıda görüş talebinde bulunulması nedeni ile 20.4.2015 tarihli Genelge yayımlanmıştır. Bu durum Yönetmeliğin uygulamada sorunlar yarattığının, belirsiz hükümler içerdiğinin göstergesidir.

İdarenin yayımladığı düzenlemeyi ilgililere tebliğ etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Genelge yayımlandığında bir başka yürürlük tarihi belirlenmediyse düzenlemeleri doğrudan uygulanmaya da başlanmış olacaktır. Bu anlamı ile dişhekimlerinin çağrı üzerine Genelge’yi tebliğ almaya gitme zorunlulukları bulunmadığı gibi idarenin de Genelge’yi adreslere tebliğ etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İdarenin uygulamadaki tereddütleri daha hızlı aşmak için tebliğ etme yoluna gittiği kanısındayız. Her bir madde hakkındaki notumuz aşağıda yer almaktadır.

1- ADSM ve poliklinikte hasta dolaşımının olduğu katlar arasında asansör bulunması zorunludur. Ancak katlar arası asansör zorunluluğu merdivenlere monte edilecek engelli merdiven asansörü ile de çözümlenebilecektir. Kurum giriş katında veya giriş katın haricinde diğer katlarda hasta kullanım alanı oluşturulmayacağı taahhütnamesi alınması halinde asansör istenmeyecektir. Yönetmelikteki kural Genelge maddesi ile esnetilmiştir.

2- Muayenehanenin hangi katta olduğuna bakılmaksızın 4 katlı binada açılması halinde asansör bulunması zorunluluğu Genelge’de tekrar edilmiştir. ADSM ve Poliklinikler için yapılan genişletici yorum muayenehaneler için geçerli değildir.

3- Yönetmelikte polikliniklerin müstakil binada açılması ya da ayrı bir girişi olması kurala bağlanmıştır. Genelgede ise bütün alanların poliklinik tarafından kullanılması halinde ara katlarda da poliklinik açılmasına izin verilebileceği belirtilmiştir.

4- Yönetmeliğin poliklinik açılmasında istenecek belgeleri gösteren Ek 1/b listesinin 17 numaralı maddesinde “Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alım sözleşmesi” isteneceği belirtilmektedir. Genelge’de ise otoklav ile sterilizasyon hizmetinin karşılanamaması durumunda sterilizasyon hizmet alım sözleşmesinin isteneceği belirtilmiştir.

5- İki dişhekiminin çalıştığı müşterek muayenehanede otoklav ve periapikal röntgen cihazının birlikte kullanılabileceği ifade edilmiştir.

6- Genelge’de poliklinik ve ADSM’lerde tam zamanlı olarak çalışan dişhekimlerinin aynı ilde olmak kaydıyla sayı sınırlaması olmadan başka özel sağlık kuruluşlarında da çalışabilecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca Genelge’de Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. maddesinin uygulanmayacağı belirtilmektedir. Hatalı bir yorumdan beslenen Genelge kuralı ise Yasa maddesinin uygulanmasının engellenmesi hukuka aykırıdır. Genelge ile Yasa normunun uygulamadan kaldırılması mümkün değildir.

7- Şirket tarafından kurulan poliklinikler için değil de iki diş hekiminin bir araya gelerek adi ortaklık biçimde kurduğu polikliniklerde poliklinik sahibi dişhekimleri dışında bir başka dişhekiminin çalışmasının yasak olduğu belirtilmiştir.

8- Yönetmelik kuralı tekrar edilerek müstakil binada açılacaksa poliklinik ve ADSM için sağlık kuruluşu kaydını içeren yapı kullanma izin belgesi, binanın bir kısmında açılacaksa ilgili belediyeden poliklinik ve ADSM açılmasının uygun görüldüğünü belirten yazı talep edileceği düzenlenmiştir.

9- Genelge’de sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmış olması yetkilendirilmiş OSGB ile hizmet sözleşmesinin olup olmadığına bağlı kılınmıştır.

10- Eski Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşlarının aynı binadaki başka yerleri sağlık kuruluşuna katmaları halinde de yeni yönetmelikteki fiziki standartlardan muaf olmaya devam edecekleri ancak ruhsatın yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.

11- Eski Yönetmeliğe göre açılmış olan ADSM ve polikliniklere herhangi bir sebep olmaksızın yeni ruhsatname düzenlenmeyeceği, bir sebeple uygunluk belgesinin değiştirilmesi gerektiğinde bunun ruhsat olarak düzenleneceği ve ruhsatta B Tipi ADSM veya poliklinik yazacağı ifade edilmiştir.

12- Eski Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşlarının denetiminde bina şartları ve fiziki standartlar dışında kalan konuların yeni Yönetmelik uyarınca denetleneceği belirtilmiştir.

13- Muayenehanelerin şirket sahipliğinde açılamayacağı, ancak dişhekimi tarafından şahsen açılabileceği belirtilmiştir.

14- Eski yönetmeliğe göre açılmış sağlık kuruluşlarının bina durumu ve fiziki standartlar dışında kalan ve yeni Yönetmeliğe tabi tutulan standartlarının 30.10.2015 tarihine kadar uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam